Hakem Yönetmeliği

Hakem Yönetmeliği

 

 

 

KÖPEK IRKLARI VE KİNOLOJİ FEDERASYONU

 

IRK STANDARTLARI HAKEMLİĞİ YÖNETMELİĞİ

 

İÇİNDEKİLER

1      Giriş

2      Irk standardı Hakemliği

3      Hakemlik başvurusu, eğitimi, adaylığın kabulü için gereken en az şartlar

4      Hakemlik sınavı ve bölümleri / aşamaları

5      Adayın sınavda başarısız olup hakemlik hakkını elde edememesi

6      Hakemlik hakkını elde eden adayın hakem olduktan sonra uyacağı kurallar

7      Hakemlik sınav tarihleri

8      FCI bünyesindeki ırk standartı hakem kategorilerinin tanımları

9      Bir ırk standartı hakeminin genel yükümlülükleri

10    Seyahat ve sigorta düzenlemeleri ve ücretler

11    Davranış

12    Cezalar

13    Yürütmeye ilişkin hükümler

14    Hakem yetki dosyası

15    Mera hakemi olma koşulları

 1. GİRİŞ

 

Aşağıda 1 ila 8.nci paragraflarda ifade edilen hükümler tüm FCI Üyesi Ulusal Kinoloji Organizasyonları ve Sözleşme Ortakları için zorunlu hükümlerdir.

Herhangi bir kişinin Türkiye’de ırk standardı hakemi olabilmesi için, o kişinin KIF tarafından oluşturulmuş ve işbu yönetmelikle belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek zorunluluğu vardır.

FCI Ulusal Kinoloji Organizasyonu ülkemiz için, Köpek Irkları ve KinolojiFederasyonu’dur ve aşağıda kısaca KIF olarak anılacaktır.

FCI tarafından hükme bağlanmış olan genel koşulların arttırılması ve detaylandırılması ülkemizde FCI tarafından KIF’a bırakılmıştır. Bununla birlikte, KIF koyacağı kuralların hiçbir koşulda FCI hükümlerine aykırı olamayacağını kabul eder.

 

 

 1. IRK STANDARDI HAKEMLİĞİ

 

Irk Standardı Hakemi, işbu yönetmeliğin hazırlanıp KIF yönetim Kurulu tarafından onaylanarak kabul edilmesi ve yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren, aşağıda sayılan koşulları yerine getiren, izleği eksiksiz tamamlayan ve aşağıda bahsedilen sınavları da başararak Irk Standardı Yarışmalarında hakemlik yapma hakkını elde edip, gerekli tüm ödemeleri de yaptığı için adına bir resmi hakem yetki belgesi, Hakem Dosyası düzenlenmiş olan kişidir.

FCI tarafından KIF’a rehber tayin edilmiş olan Sırbistan Kinoloji Federasyonu Uluslar arası Hakemi Cyn. Dr. MilivojeUrosevic’inFCI’ın kendisine verdiği yetki ile Irk Standardı Hakemliği hakkı verdiği hakemlerin bu hakları tüm koşullarda saklıdır.  

 

 

 1. HAKEMLİK BAŞVURUSU, EĞİTİMİ VE ADAYLIĞIN KABULÜ İÇİN GEREKEN EN AZ ŞARTLAR

 

Türkiye’de Kinoloji (her tür köpek yarışma ve sınavları) Hakemliği sınavlarını sadece KIF organize eder.

Hakem  Komisyonu her dönem için KIF Yönetim Kurulu’nca belirlenir ve 3 (üç) üyeden oluşur. Hakem komisyonu tarafından belirlenen sınav komisyonu  üyelerden en az bir tanesi sınav konusu köpek ırkı için ulusal ya da uluslararası hakem olmak zorundadır.

Türkiye’de ırk standardı hakemi olmak isteyen adayların başvuruları, aday daimi olarak Türkiye’de ikamet ediyorsa ve FCI ve KIF prensip ve kararlarına ters bir uygulama (FCI üyesi olmayan kurum ya da kuruluşlar ile işbirliği yapmak, bunların uygulamalarına katılmak, hayvan hakları ve insani normlar dışında köpek ticareti yapmak, köpek dövüşlerine köpeği ile katılmak, köpeğinin başkalarınca köpek dövüşlerine sokulmasına rıza göstermek bu durumu bilmezden gelmek, köpek dövüşlerinde sadece seyirci olarak bulunmak, KIF disiplin kurulunca hak mahrumiyeti cezası almak)   içinde bulunduğu tespit edilmemişse, işbu yönetmelik hükümlerine göre hakem adayı olarak kabul edilir.

 

 

 

 

Adayların gerekli eğitimi alabilmelerini sağlayacak derslerin verilmesi, seminerlerin düzenlenmesi, gerekli olan sürece pratik uygulamalar ile eğitimini sürdürmesi, sınav komisyonlarının tayin edilmesi, sınavların uygulanması ve adayların tüm sınav aşamalarını tamamlayıp başarılı olmaları ve hakemliklerinin kesinleşmesi halinde ırk standardı hakemi olarak resmi onay işlemleriyle ilgilenilmesi sadece KIFhakem komisyonu ve KIF yönetim kurulu  sorumluluğundadır.

 

KIF ve ilgili komisyonlar bu paragrafta bahsi geçen konular hakkında, hakem adaylarına yeterli temel eğitim programını hazırlamak ve uygulamakla yükümlüdür. (Kinoloji Seminerleri, Kayıt, Irk Standardı Değerlendirmesi Organizasyonları, Irk Standardı Yarışmaları, Mera Sınavları, iş köpekleri sınavları vb)  Hakem adaylarına yönelik bu eğitim programı çerçevesinde, yukarıda sözü edilen faaliyetler düzenli aralıklarla KIF  ve ilgili komisyonlar tarafından gerçekleştirilmektedir.

Sadece KIF ın bu konudaki çalışmaları geçerli çalışmalar olarak sayılacaktır.

 

 

4. HAKEMLİK SINAVI VE BÖLÜMLERİ / AŞAMALARI

 

Türkiye’de Irk Standartları Hakemliği sınavlarını sadece KIF organize eder. Hakem Sınav Komisyonu KIF hakem  Komisyonun’ca belirlenir ve en az 2 (iki) üyeden oluşur.Üyelerden en az bir tanesi sınav konusu köpek ırkı için yetkili hakem olmak zorundadır..

 

Hakemlik başvurusu yapan aday, aşağıda sıralanan asgari şartları yerine getirmiş ve ön hazırlık aşamasını  tamamlamış olmalıdır:

 • Türk vatandaşı olmak
 • En az 20 yaşını tamamlamış olmak;
 • En az  Lise mezunu olmak;
 • KIF bünyesinde yapılan etkinliklere (yarışma, toplantı , sınav vb) 24 aydan az olmamak üzere katılıyor olmak;
 • KIF’ın düzenlediği Kinoloji Seminerlerinin her aşamasına en az birer kez katılmış olmak;
 • KIF CAC ve / veya CACIB organizasyonlarında en az 8 (sekiz) sefer başarılı olarak ring yazıcılığı yapmış olmak;
 • KIF CAC ve / veya CACIB organizasyonlarında en az 6 (altı) farklı yarışmada  3 (üç) farklı FCI hakemine başarılı olarak ring asistanlığı yapmış olmak;

 

Yukarıda belirtilen şartları yerine getiren aday, her yıl için belirlenen sınav bedelini KIF’aöder.Yazılıve uygulamalı sınava girmek için  KIF Hakem Komisyonuna yazılı başvuruda bulunur. Komisyon, uygun olan tarihleri belirleyerek adaylara bildirir.

Hakemlik aşamaları için uygulanacak süreç ve koşullar aşağıdaki şekildedir.

 

AA- 1 (Bir) ULUSAL IRK HAKEMLİĞİ

1 (bir) ırk için hakem Adayı, KIF Sınav Komisyonu tarafından hakem olabilmesine yeterli olacak düzeyde bilgiye sahip olduğunu göstereceği yazılı bir sınava girmek zorundadır.

Bahsi geçen  yazılı sınav genel olarak hakem adayının aşağıdaki konulardaki bilgisini değerlendirmek içindir.

 1. Köpek anatomisi, morfolojisi, hareketleri ve hareket mekanizması
 2. Genetik, sağlık ve karakter
 3. FCI , CAC-CACIB yarışma kuralları
 4. Hakemlik davranış, ilke ve teknikleri
 5. KIF tüzük, iç tüzük ve yönergeler hakkında genel bilgi.
 6. Hakemlik sınavına girdiği ırkın standartları ve ırkla ilgili tüm detaylar.

 

 

Hakem adayı  yazılı sınavda başarılı olursa, uygulamalı  sınav hakkı elde eder.  Hakem adayının sınava gireceği ırka ait en az 3 (üç) köpeğin ( daha fazla sayıda olabilir ) yer alacağı bir ring düzenlenerek hakem adayından, ring de bulunan köpekleri detaylı değerlendirmesi ve derecelendirilmesi istenir.

 

 

BB-AYNI  GURUPTAN İLAVE 2 (iki) IRK İÇİN HAKEMLİK

 

*En az 90gün içerisinde hakem olmaya hak kazandığı ırk için en az 3 (üç) kez hakemlik yapmak.

*Bu süre içinde en az 3 (üç) kez alacağı yeni ırklar için KIF tarafından düzenlenen ırk standartları yarışmalarında hakem asistanlığı ve daha sonra 1 (bir) kez gölge hakemlik yapmak. (Gölge hakemlik; Ringde hakem ırk değerlendirmesi yaparken, hakem adayı bağımsız olarak aynı köpeği yazılı olarak değerlendirir ve değerlendirme formunu hakem komisyonuna teslim eder))

 

*Yazılı sınav. Bu sınavda hakem adayına genel kinoloji ve ilave alacağı 2 (iki) ırkın standartları ve özellikleri konularında sorular sorulur.

*Hakem adayı  yazılı sınavda başarılı olursa, uygulamalı  sınav hakkı elde eder.  Hakem adayının sınava gireceği 2 (iki)  ırka ait en az 3’er  köpeğin ( daha fazla sayıda olabilir ) yer alacağı bir ring düzenlenerek hakem adayından, ring de bulunan köpekleri detaylı değerlendirmesi ve derecelendirilmesi istenir.

******Önemli not;

Hakemlik sınavının ikinci aşaması olan uygulamalı  sınav için belli bir ırka mensup köpeklerin  tedarik edilmesi mümkün olmadığında, alternatif bir çözüm olarak, aday hakemliğini yapmak üzere başvuruda bulunduğu ırk(lar)ın standartlarına ilişkin kapsamlı bir dosya hazırlayıp teorik sınavı başarmak zorundadır. Bu kuralı uygulamak konusunda son  karar KIF hakem komisyonunun yetkisindedir .

Ayrıca yukarıdaki nedenle uygulamalı sınava giremeyen hakem, köpek değerlendirme teknikleri ,  yarışma akışı bilgisi ve ring hakimiyetinin sınanması için uygulamalı ‘’RİNG SINAVI’’ na girmekle yükümlüdür.

 

CC-AYNI GURUPTAN İLAVE 2 (iki) IRK İÇİN HAKEMLİK

‘’Hak kazandığı toplam 3 (Üç) ırka ilaveten aynı guruptan +2 (iki) ırk’’

 

*En az 90gün içerisinde hakem olmaya hak kazandığı ırklar için en az 3 (üç) kez hakemlik yapmak.

*Bu süre içinde en az 2 (iki) kez alacağı yeni ırklar için hakem asistanlığı ve daha sonra 1 (bir) kez gölge hakemliği yapmak. (Gölge hakemlik; Ringde hakem ırk değerlendirmesi yaparken, hakem adayı bağımsız olarak aynı köpeği yazılı olarak değerlendirir ve değerlendirme formunu hakem komisyonuna teslim eder))

*Yazılı sınav. Bu sınavda hakem adayına genel kinoloji ve ilave alacağı 2 (iki) ırkın standartları ve özellikleri konularında sorular sorulur.

*Hakem adayı  yazılı sınavda başarılı olursa, uygulamalı  sınav hakkı elde eder.  Hakem adayının sınava gireceği 2 (iki)  ırka ait en az 3’er  köpeğin ( daha fazla sayıda olabilir ) yer alacağı bir ring düzenlenerek hakem adayından, ring de bulunan köpekleri detaylı değerlendirmesi ve derecelendirilmesi istenir.

******Önemli not;

Hakemlik sınavının ikinci aşaması olan uygulamalı  sınav için belli bir ırka mensup köpeklerin  tedarik edilmesi mümkün olmadığında, alternatif bir çözüm olarak, aday hakemliğini yapmak üzere başvuruda bulunduğu ırk(lar)ın standartlarına ilişkin kapsamlı bir dosya hazırlayıp teorik sınavı başarmak zorundadır. Bu kuralı uygulamak konusunda son  karar KIF hakem komitesinin yetkisindedir . .

Ayrıca yukarıdaki nedenle uygulamalı sınava giremeyen hakemin, köpek değerlendirme teknikleri ,  yarışma akışı bilgisi ve ring hakimiyetinin sınanması için uygulamalı ‘’RİNG SINAVI’’na girmekle yükümlüdür.

 

DD-İLK GURUP HAKEMLİĞİ

(Aynı guruptan toplam 5 ırkın hakemi olan hakemin gurubu tamamlaması için; )

 

*En az 120gün içerisinde hakem olmaya hak kazandığı ırklar  için en az 3 (üç) kez hakemlik yapmak.

*Bu süre içinde en az 3 (üç)  kez gurup hakem asistanlığı yapmak

*Hakem olmaya hak kazandığı 5 ırk dışında, gurupta bulunan köpek ırklarının en az %30’u kadar ırkın ırk standartları ile ilgili özet ırk standart çalışması yaparak bu standartlardan sözlü sınava girmek.

 

 

EE-İLAVE GURUP  HAKEMİ OLMAK İÇİN (1 gurup hakeminin diğer bir gurup hakemliği için yapması gerekenler) 

 

İlave 2.(ikinci) grup Hakemliği talebi olacak hakemler için başka bir gruba geçmeden önce başladığı grubu bitirmek zorundadır

 

a-Alacağı yeni guruptan 2 (iki) IRK HAKEMLİĞİ

1-İlave 2.(ikinci) grup Hakemliği talebi olacak hakemler için başka bir gruba geçmeden önce başladığı grubu bitirmek zorundadır.

İlave gurup hakemi olarak sınava başvuracak hakemler KIF hakem komisyonuna yazılı başvuruda bulunmalıdırlar.

İlave gurup hakemliği için  gerekli minimum koşullar;

*İlk ırk hakemliğine hak kazandığı tarihten itibaren en az 2 (iki yıl) KIF hakemliği yetkisine sahip olmak.

*Yazılı başvuru tarihinden geçerli olmak şartı ile 90 gün içinde alacağı yeni 2 (iki) ırk için KIF tarafından düzenlenen ırk standartları yarışmalarında en az 3 (üç) kez hakem asistanlığı yapmak

*Hakemlik sınavına gireceği 2 (iki) ırkın standartları ve ırklarla ilgili tüm detaylar

 konusunda yazılı sınava girmek.

*Hakem adayı  yazılı sınavda başarılı olursa, uygulamalı  sınav hakkı elde eder.  Hakem adayının sınava gireceği 2 (iki)  ırka ait en az 3’er  köpeğin ( daha fazla sayıda olabilir ) yer alacağı bir ring düzenlenerek hakem adayından, ring de bulunan köpekleri detaylı değerlendirmesi ve derecelendirilmesi istenir.

 

 

b-Alacağı yeni guruptan ilave 3 (üç) IRK HAKEMLİĞİ

*Yeni guruptan aldığı 2 (iki) ırk hakemliği tarihinden itibaren  90 gün içinde alacağı yeni 3 (üç) ırk için KIF tarafından düzenlenen ırk standartları yarışmalarında en az 3 (üç) kez hakem asistanlığı yapmak ve aynı süre içinde daha önce aldığı 2 (iki) ırk için hakemlik yapmak

*Hakemlik sınavına gireceği 3 (üç) ırkın standartları ve ırklarla ilgili tüm detaylar

 konusunda yazılı sınava girmek

*Hakem adayı  yazılı sınavda başarılı olursa, uygulamalı  sınav hakkı elde eder.  Hakem adayının sınava gireceği 3 (üç)  ırka ait en az 3’er  köpeğin ( daha fazla sayıda olabilir ) yer alacağı bir ring düzenlenerek hakem adayından, ring de bulunan köpekleri detaylı değerlendirmesi ve derecelendirilmesi istenir.

 

c-İlave 2. GURUP HAKEMLİĞİNİN TAMAMLANMASI

(Aynı guruptan toplam 5 ırkın hakemi olan kişinin  gurubu tamamlaması için; )

*En az 120gün içerisinde hakem olmaya hak kazandığı ırklar  için en az 3 (üç) kez hakemlik yapmak.

*Bu süre içinde en az 3 (üç)  kez gurup hakem asistanlığı yapmak

*Hakem olmaya hak kazandığı 5 ırk dışında, gurupta bulunan köpek ırklarının en az %30’u kadar ırkın ırk standartları ile ilgili özet ırk standart çalışması yaparak bu standartlardan sözlü sınava girmek.

 

FF- İLAVE GURUP HAKEMLİĞİ İÇİN  (5 (beş guba kadar )

2 (iki) FCI gurubu  hakem yetkisi bulunan hakemlerin ,  ilave alınacak her gurup için ‘’CC’’  bölümünde belirtilmiş olan koşullar geçerlidir.

 

Ancak ülkemizde yeterli sayıda köpeğin bulunmadığı guruplarda, hakem adayı daha önce belirtilen süreye (90+90+120 Gün) sadık kalınmak şartı ve KIF yönetim kurulu onaylı KIF hakem komisyonu kararı ile  yazılı ve sözlü sınava alınırlar.

 

GG-Tüm Irklar hakemliği için

5 grubu tamamlayan hakem tüm ırklar hakemlik yetkisi için başvuruda bulunabilir.

Alacağı her grup için KIF Irk standartları yarışması  esnasında 3 kere,süre gözetmeksizin, hakem stajyerliği yaptıktan sonra stajyerlik yaptığı hakemin ilgili hakem adayı hakkında doldurduğu 3 adet stajyerlik belgesini sunarak sözlü sınava girme hakkı elde eder.

Aday grupta bulunan köpek ırklarının en az %30’u kadar ırkın ırk standartları ile ilgili özet ırk standart çalışması yaparak bu standartlardan sözlü sınava girer ve başarılı olduğu taktirde de söz konusu grubun hakemi olmaya hak kazanır.

AA-GG Bölümlerinde belirtilen koşullar ve yetkiler ulusal ırk hakemliği için geçerlidir.

 

HH-Uluslararası hakem yetkisi

Ulusal  hakemlerinin uluslararası hakemlik yetkisi, söz konusu hakemin bilgi, yetenek ve çalışmalarına bağlı olarak KIF hakem komisyonunun  önerisi ve KIF yönetim kurulunun onayı ile gerçekleşir.

 

Tüm hakem adayları yukarıda belirtilen süreçlerde yaptıkları hakemlik ve hakem asistanlıklarını, hakem performans defteri, yarışma katalogları vb ile KIF hakem komisyonuna belgelemekle  yükümlüdürler

 

 

 

5.ADAYIN SINAVDA BAŞARISIZ OLUP HAKEMLİK HAKKINI ELDE EDEMEMESİ

 

İlk sözlü sınavda başarılı olamayan hakem adayları, ikinci sınav için, son sınav tarihinden 90 (doksan)  gün önce başvuramazlar ve bu süre içinde ön hazırlık dönemi çalışmalarını KIF programı dahilinde sürdürmek, yazıcılık, ring sekreterliği ve ring asistanlığı yapmaya devam etmek zorundadırlar.

 

 

 

.

 

 

6.HAKEMLİK HAKKINI ELDE EDEN ADAYIN,  HAKEM

        OLDUKTAN SONRA UYACAĞI KURALLAR

 

Hakemliği KIF tarafından onaylandıktan sonra ilgili hakemin herhangi bir yurt dışı yarışmasında hakemlik yapmasına izin verilmesi için KIF hakem komisyonunun kararı ve KIF yönetim kurulunun onayı gereklidir.

Kendi resmi Ulusal ya da Uluslararası Hakemler listesine, sadece yukarıda değinilen koşulları yerine getiren şahısların dahil edilmesi, bu listenin ve listede isimleri bulunan hakemlere ilişkin bilgilerin güncellenmesi ve her yıl FCI Merkez Bürosu’na ulaştırılması KIF’ın sorumluluğundadır. Söz konusu listede, hakemin varsa, CACIB ünvanı vermeye yetkili olduğu ırklar, hakemlik yapmaya yetkili olduğu ve “Best in Show / Yarışmanın En İyisi” hakemliğini yapıp yapamayacağının açıkça belirtilmesi zorunludur. Bu listeyi hazırlarken KIF, FCI Irk Grupları Listesini (FCI BreedNomenclature) gözetmelidir.

 

KIF tarafından hakemlikleri onaylanmış olduğu halde 5 yıl veya daha uzun bir süredir hakemlik yapmayan hakemlerin tekrar hakemlik yapabilmeleri için önce yeni bir uygulama sınavına katılmaları zorunludur. Zira, yeni bir hakemlik yetkilendirmesi vermeden önce KIF, daha önce hakemliğini yapmak üzere yetkilendirildiği ırk, veya ırkların, hakemliği için başvuru yapan kişinin kapasitesinden emin olmak zorundadır.

 

 

7. hakemlİk sınav tarİhlerİ

 

KIF yılda en az 1 kez kesin olmak koşulu ile her yıl gerekli sayıda Hakemlik ve Uygulama Sınavı düzenler ve sınav tarihlerini adaylara bildirir.

 

8. FCI BÜNYESİNDEKİ IRK STANDARDI HAKEM KATEGORİLERİNİN TANIMları

 

KIF’a bağlı bir hakem aşağıdaki kategorilerden birinde olabilir.

 

        a)     FCI Irk Hakemi

        b)     FCI Grup Hakemi

        c)     FCI Tüm-Irklar Uluslararası Hakemi

        d)     FCI Tüm-Irklar Ulusal Hakemi

 

KIF, kendi daimi ikametinin olduğu ülke dışında hakemlik yapmasına izin verilen ve Türkiye’de geçici bir süre için ikamet edeceğini bildirip hakemlik yapmak isteyen her hakeme ilişkin eksiksiz bilgiyi FCI’a ulaştıracaktır.

 

 1. Bir FCI Irk Hakemi, kendi FCI-UO (Türkiye için KIF) tarafından bir ya da daha fazla ırka hakemlik yapması onaylanmış olan bir kişidir.

 

 1. Bir FCI Grup Hakemi, FCI Irk Gruplarından bir ya da daha fazla gruba, grup bazında hakemlik yapması kendi FCI-UO (Türkiye için KIF)  tarafından onaylanmış olan hakemdir. Bir FCI grup hakeminin söz konusu gruplardan herhangi birine CACIB hakemlik yetkisi verilmesi KIF hakem komisyonu kararı ve KIF yönetim kurulu onayı ile verilebilir.. Yetkileri onaylandıktan sonra FCI-UO grup hakemlerinin, gerekli niteliklerini taşıdıkları grup(lar) için CACIB yarışmalarındaki “Best of Group (BOG)” müsabakalarının hakemliğini yapmalarına izin verilir.

 

Eğer yeni bir ırk FCI tarafından tanınırsa, söz konusu ırkın hakemin değerlendirme şartlarını taşıdığı bir grupta yer alması koşuluyla, bir FCI grup hakeminin otomatik olarak bu ırkın hakemliğini yapmasına izin verilir.

 

Eğer bir ırk, bir hakemin değerlendirme yapabileceği vasıfları taşımadığı bir gruba transfer edilirse, hakemin söz konusu ırkın hakemliğini yapma hakkı saklı kalır.

 

.

c)     Bir FCITüm Irklar Uluslararası Hakemi, kendi FCI-UO tarafından, FCI’ın tanıdığı grupların tüm ırklarının hakemliğini yapmasına onay verilmiş bir hakemdir. Sadece bu hakemlerin FCI’ın tanıdığı tüm gruplara yönelik dünya çapındaki CACIB Showlarında görev yapmasına onay verilmektedir.

       

        Eğer yeni bir ırk FCI tarafından tanınırsa, FCI tüm-ırklar hakemlerinin otomatik olarak bu ırkın hakemliğini yapmasına izin verilir.              

       

Bir adayın  FCI tüm-ırklar uluslararası hakemi olabilmesi için, bu kişinin FCI gruplarından en az 5 (beş) tanesinde hakemlik yapma yetkisi bulunmalıdır.Bu 5 guruptan en az bir tanesinin FCI ana gurubu olması gereklidir (FCI ana guruplar 1-2-3-9)

 

Öte yandan bu hakemler, ancak ilk gruplarının onaylanmasından sonraki on yılın ardından FCI tüm-ırklar uluslararası hakemleri olarak değerlendirilebilirler.

FCI tarafından talep edilmesi halinde KIF, FCI’a yeni uluslararası tüm ırklar hakemlerinin ayrıntılı eğitim ve deneyimi ile ilgili  detaylı bilgileri göndermekle yükümlüdür.

        .

 1. Bir FCI Tüm Irklar Ulusal Hakemi, kendi FCI-UO tarafından, ulusal seviyede tüm ırklarının hakemliğini yapmasına onay verilmiş olan hakemdir

Tüm ırklar ulusal hakemi olabilmek için söz konusu hakemin en az (beş) FCI gurubunun hakemi olması koşulu bulunmaktadır.Bu statüye sahip olan hakem (tüm ırklar ulusal hakemi)kendi ülkesinde düzenlenen uluslararası (CACIB)yarışmalarında hakemlik yapmaya yetkilidir Bu statüdeki hakemler sadece kendi ülkelerinde ve  yarışmadaki (CACIB) köpek IRK sayısının 100 (yüz) ‘ü geçmediği durumlarda hakem olarak görev alabilirler.

Ulusal bir FCI tüm-ırklar hakemi olarak onaylanma ve tayin edilme sürecine ilişkin bilgilerin FCI’a gönderilmesi zorunludur.

9.  BİR IRK STANDARDI HAKEMİNİN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

KIF, bir FCI üyesi olan Türkiye’deki Irk Standardı Yarışmalarında, T:C:  kanunlarına ters düşmediği müddetçe, ırk standardı hakemlerinin daima hakemliğini yaptıkları ırklara ilişkin geçerli FCI tarafından kabul edilmiş ırk standartlarını izlemelerini  / uygulamalarını sağlamak zorundadırlar. Hakemler herhangi bir Irk Standardını bir köpeğin işlevsel sağlığıyla çelişki oluşturacak şekilde yorumlayamazlar.

 

Hakemlik görevini yürütürken, bir FCI hakemi, FCI Uluslararası yarışma Yönetmeliği hükümleri ve tüm diğer FCI kurallarının yanı sıra işbu KIF Hakemlik Yönetmeliği Kurallarına da sıkı sıkıya uymak zorundadırlar.

 

Hakemlerin, standartlara ve diğer önemli tüm yönetmelik hükümlerine çalışarak her yarışmaya hazırlanmaları zorunludur.

 

Hakemler çalışmalarında her zaman titiz ve dikkatli olmak, geleneksel etik kurallarına riayet etmek ve diğer hakemler ve katılımcı / yarışmacılara karşı saygılı davranmak zorundadırlar.

Hakemler yarışmalarda hakemlik yapmak için organizasyon komitesine baskı yapamazlar.

10.    SEYAHAT VE SİGORTA DÜZENLEMELERİ VE ÜCRETLER

Türkiye içinde hakemlerin görev alacakları yarışmanın yapılacağı yere ve buradan dönüş seyahati giderleri, hakemlerin yarışma yerinde ikamet (en az 3 yıldızlı bir otelde) ve her türlü yeme içme giderleri, lokal ulaşım giderleri ve talep etmeleri halinde yarışma yerine geliş ve yarışma yerinden dönüş günleri de dahil olmak üzere hakem ücretleri, yarışma organizatörü tarafından karşılanmak zorundadır.

 

Hakemler ayrıca yarışma yerine, masrafları kendisi tarafından karşılanmak koşulu ile bir refakatçileri (eşleri ya da bir yakınları bir aile ferdi) ile birlikte gelebilirler. Bu durumda hakemin refakatçisinin yarışma yerinde hakemle birlikte bulunduğu müddetçe otel ve yeme içme giderleri de organizatör tarafından karşılanmak zorundadır.

 

Hakemin yarışma yerine kendi özel aracı ile seyahat etmesi halinde, hakemin ikamet adresinden yarışma yerine kadar kat edeceği her km için organizatörün hakeme o yıl için belirlenen Km/TL miktarını ödemek zorunluluğu vardır. Bu ücret her yılın ilk ayı içinde KIF Yönetim Kurulu tarafından o yıl için yeniden belirlenir ve bir sonraki yılın Ocak ayı sonuna kadar geçerli olur.

 

Ayrıca organizatör, hakemin kendi (organizatör adına düzenlenmiş doğru tarihli belgeler ibraz etmesi halinde, hakemin yarışma yerine gelirken yol boyunca kendisi ve bir refakatçisi için yapmış olduğu tüm otopark, yeme-içme vs. giderleri de hakem yarışma yerinden ayrılmadan, kendisine ödemek zorundadır.

 

Ulusal ve Uluslararası Irk Standardı Yarışmalarında hakemlik yaparken, bir hakem yukarıda bahsedilen masraflara ek olarak diğer küçük masraflarını karşılaması için, seyahat ettiği her günün yanı sıra, hakemlik yaptığı her gün için de, yıllık olarak belirlenen (tüm sigorta masrafları dâhil) bir günlük ücret alabilir.

 

11. DAVRANIŞ

 

1.       GENEL

 

Herhangi bir FCI üyesi organizasyonun her ırk standardı hakemi uluslararası köpek camiasında önemli bir görev ifa etmektedir. Dolayısıyla davranışlarının da, ister görev başında olsun ister özel hayatında, güvenilir ve örnek olması beklenmektedir.

 

 • Hakem Davranışı
 • Tüm FCI hakemleri uluslararası kinolojide önemli bir rol oynadığından hem hakemlik yaparken hem de özel hayatındaki davranış ve duruşları kusursuz ve örnek olmalıdır. Bundan dolayı bir yarışma hakemi:
 • yarışma yerine zamanında gelmelidir, yarışma alanı ancak görev bittikten sonra terk edilir.
 • Bir başka hakemi eleştirmez, aleyhinde konuşmaz.
 • Davet edilmek için hiçbir kişi ya da kuruma baskı yapamaz.
 • Ringdeki işini bitirmeden asla kataloğa bakamaz.
 • Ringde uygun bir davranış sergiler ve tüm köpekleri eşit derecede değerlendirir, öznel davranmaz.
 • Ringde sigara, tütün türevleri ve alkol içemez.
 • Hakemlik esnasında telefon kullanamaz.
 • Hakemlik yaptığı yarışmada ,sahibi olduğu köpekleri yarışmaya kaydedemez.
 • Hakem olduğu yarışmada köpeği ringde gösteremez.Eşleri veya beraber yaşayan en yakın aile fertleri ,sadece ,o gün hakemlik yapmadığı ırkları yarışmada gösterebilirler.
 • FCI yarışmalarında (hakem olarak görev almamak şartıyla) sadece kendi ,eşi veya en yakın aile ferdi ,beraber yaşadığı partneri’in ürettiği veya kendi veya yukarda adı geçen kişilerin sahibi olduğu köpekleri yarışmada gösterebilir.
 • Yarışma tarihi itibarıyla son 6 ayda sahibi olduğu ,baktığı , sattığı veya satışında yardım ettiği bir köpeği ringde değerlendirmez. Bu kural partneri,eşi ,beraber yaşadığı en yakın aile fertleri için de geçerlidir.
 • Hiçbir şart altında hakemlik yapacağı yarışmacıyla beraber konaklayamaz, yemek yiyemez ve buluşamaz. Yarışma sonrası bu konularda serbesttir.

-

 

 

2.       GÖREV KABULÜ

         

 1. Hakemler ülke içinde veya ülke dışında CAC ve/veya CW yarışmalarında yetkili olduğu ırk ve guruplar için hakemlik yapabilmeleri KIF hakem komisyonunun kararı ve KIF yönetim kurulunun onayı ile mümkündür.

.

 1. Bir KIF Ulusal Irk Standardı Hakemi, hiç bir koşulda KIF tarafından yetkilendirilmiş olmadığı bir ırkın hakemliğini yapmayı kabul edemez. Aynı durum Irk Grubunun En İyisi / Best of Group ve Yarışmanın En İyisi / Best in Show değerlendirmeleri için de geçerlidir.
 2. KIF Ulusal Irk Standardı Hakemleri her zaman ve her koşulda görev yaparken, FCI ırk standartlarını takip etmek zorundadırlar.
 3. Bir KIF Ulusal Irk Standardı Hakemi, bir hakemlik görevine ilişkin herhangi bir masraf için iki kez ücret talep etmesi kesinlikle yasaktır. Bir hakemin iki kez ücretlendirme talep ettiğinin ortaya çıkması durumunda, bu hakem KIF tarafından ağır bir biçimde cezalandırılacaktır.

 

 1. HAKEMLERİN YETKİLERİ

 

KIF Ulusal Irk Standardı Hakemleri, KIF’tan herhangi bir resmi izin almaksızın, KIF tarafından yetkilendirilmiş oldukları ırklar için Best of Breed, ve bir ırk grubu için yetkilendirilmişlerse o ırk grubu için Irk Grubunun En İyisi / Best of Group ve FCI ırk gruplarından en az ikisi için ulusal ırk grubu hakemi olarak onaylanmış olmaları koşuluyla Yarışmanın En İyisi / Best in Show değerlendirmelerine hakemlik yapabilirler.

 

Organizatörün ırk standardını kendilerine zamanında ulaştırması koşuluyla, KIF Tüm-Irklar Ulusal hakemleri sadece ulusal seviyede tanınmış olan herhangi bir ırkın hakemliğini de yapabilirler. Aynı durum, yetkilendirildiği grupta yer alan ve sadece ulusal seviyede tanınmış olan ırklar konusunda, KIF Irk Grubu hakemleri için de geçerlidir.

FCI hakemleri, hakemlik yetkisine sahip oldukları ırkları, kendi ülkelerindeki yasalar ters düşmediği sürece , geçerli FCI standartlarına göre değerlendirmek zorundadırlar Hakemler hiçbir zaman ırk standardını köpeğin sağlığını olumsuz etkileyecek şekilde

yorumlayamazlar.

Hakemlik yaparken FCI yarışma kurallarının yanı sıra diğer FCI kurallarına tam ve eksiksiz bir şekilde uymak zorundadırlar.

Hakemler her bir yarışmaya ilgili standartları ve diğer tüm önemli kuralları çalışarak hazırlanmalıdırlar.

Hakemler ;

*Hem köpeklere hem de yarışmacılara saygı açısından uygun davranmak durumundadırlar

*Her zaman dikkatli , özenli  ve tarafsız olmalıdırlar.

*Köpekleri ırkın FCI standartlarına göre değerlendirmek zorundadırlar.

*safkan köpeklerin sağlığına önem verilmeli ve FCI hakemlik etik kurallarına uymak zorundadırlar.

*Meslektaşlarına ve yarışmacılara saygılı olmak zorundadırlar.

 

12.  CEZALAR

.

Herhangi bir şekilde FCI ve /veya üye ülkenin kurallarına karşı davranan hakem öncelikle ilgili ülke federasyonuna karşı sorumludur. Hakemlere ceza verme yetkisi ülke federasyonuna aittir.

İlgili hakemin savunması yazılı veya sözlü olarak mutlaka alınmalıdır.Hakeme karara itiraz etme hakkı verilmelidir. Söz konusu itiraz ceza veren kurum dışında bir başka merci tarafından değerlendirilmelidir.

Ulusal organizasyon aşağıdaki ceza seçeneklerini uygulayabilir;

a-Olayın ceza verilmeksizin çözülmesi

b-Hakemliğinin men edilmesi ve/veya men edilmemesini içeren uyarı

c-Söz konusu kişinin hakemliğinin belli bir süre askıya alınması.

d-Hakemlik yetkisinin iptali

e-Yurt dışı hakemlik yapma izinlerinin reddi ve iptali

Cezaların yasal olarak yürürlüğe girmesinden sonra bu karar ivedilikle FCI’a bildirilmek zorundadır.

 

13.      yürütmeye İlİşkİn hükümler

 

Bu yönetmelik hükümlerinde değişiklik yapma yetkisi KIF yönetim kurulunun uhdesindedir.Yapılacak tüm değişiklikler KIF hakem komisyonunun kararı ve KIF yönetim kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer.

Bu yönetmelik hükümlerinin bir veya daha fazla kısmının geçersizliği yönetmeliğin tamamını geçersiz kılmaz.

 

14.   HAKEM YETKİ DOSYASI

Her hakem adına KIF ofiste açılacak olan dosyadır ve aşağıdaki bilgileri içerir

*Hakemin tam detaylı iletişim bilgileri

*İkametgah bilgileri

*Lise/Üniversite diploması

*Fotoğrafı

*Yetki sahibi olduğu ırk ( lar )

*Sınava giriş tarihleri

*Yetkiyi aldığı tarih(ler)

*Hakemin yaptığı başvurular

*Yazılı ve uygulamalı sınav belgeleri

 

 

15.    AV KÖPEĞİ MERA HAKEMİ OLMA KOŞULLARI

 1. T.C. vatandaşı olmak
 2. KIF bünyesinde 3 (üç) yıldan az olmamak kaydıyla köpek sahibi olmak;
 3. KIF tarafından düzenlenen KIF Mera Seminerine katılmış olmak;

 

 

 1. KIF ve / veya ilgili dernekler tarafından düzenlenen yarışmalarda en az 5 (beş) kez yardımcılık yapmak
 2. KIF tarafından düzenlenen Mera Hakemliği sözlü ve yazılı sınavlarına katılmış ve geçmiş olmak.