Hakem Yönetmeliği

Hakem Yönetmeliği

KÖPEK IRKLARI VE KİNOLOJİ FEDERASYONU

 

KIF ULUSAL IRK STANDARTLARI HAKEMLİĞİ YÖNETMELİĞİ

 

İÇİNDEKİLER

1 Genel

2 Irk standardı Hakemliği başvurusu, eğitimi ve adaylığı için gereken asgari şartlar

3 İlave Irklar için hakemlik

4 FCI içinde ırk standardı hakemi kategorilerinin tanımları

5 Irk standardı hakemi olabilmek için gerekli genel koşullar

6 Irk standardı hakemi genel görevleri

7 Seyahat ve sigorta düzenlemeleri

8 Davranış

9 Cezalar

10 Uygulamaya İlişkin hususlar

11 Mera Hakemi olma koşulları

 

1.​ GİRİŞ

Aşağıda 1 ila 8.nci paragraflarda ifade edilen hükümler tüm FCI Üyesi Ulusal Kinoloji Organizasyonları ve Sözleşme Ortakları için zorunlu hükümlerdir.

Herhangi bir kişinin Türkiye’de ırk standardı hakemi olabilmesi için, o kişinin KIF tarafından oluşturulmuş ve işbu yönetmelikle belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek zorunluluğu vardır.

FCI Ulusal Kinoloji Organizasyonu ülkemiz için, Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu’dur ve aşağıda kısaca KIF olarak anılacaktır.

FCI tarafından hükme bağlanmış olan genel koşulların arttırılması ve detaylandırılması ülkemizde FCI tarafından KIF’a bırakılmıştır. Bununla birlikte, KIF koyacağı kuralların hiçbir koşulda FCI hükümlerine aykırı olamayacağını kabul eder.

 

2.​ IRK STANDARDI HAKEMLİĞİ

Irk Standardı Hakemi, işbu yönetmeliğin hazırlanıp KIF Genel Kurulu tarafından onaylanarak kabul edilmesi ve yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren, aşağıda sayılan koşulları yerine getiren, izleği eksiksiz tamamlayan ve aşağıda bahsedilen sınavları da başararak Irk Standardı Yarışmalarında hakemlik yapma hakkını elde edip, gerekli tüm ödemeleri de yaptığı için adına bir Resmi Hakemlik Kimliği ve Hakem Dosyası düzenlenmiş olan kişidir.

FCI tarafından KIF’a rehber tayin edilmiş olan Sırbistan Kinoloji Federasyonu Uluslar arası Hakemi Cyn. Dr. Milivoje Urosevic’in FCI’ın kendisine verdiği yetki ile Irk Standardı Hakemliği hakkı verdiği hakemlerin bu hakları tüm koşullarda saklıdır.

 

3.​ HAKEMLİK BAŞVURUSU, EĞİTİMİ VE ADAYLIĞIN KABULÜ İÇİN GEREKEN EN AZ ŞARTLAR

Türkiye’de Kinoloji (her tür köpek yarışma ve sınavları) Hakemliği sınavlarını sadece KIF organize eder.

Sınav Komisyonu her dönem için KIF Yönetim Kurulu’nca belirlenir ve 3 (üç) üyeden oluşur; üyelerden en az bir tanesi sınav konusu köpek ırkı için ulusal ya da uluslararası hakem olmak zorundadır.

Türkiye’de ırk standardı hakemi olmak isteyen adayların başvuruları, aday daimi olarak Türkiye’de ikamet ediyorsa ve FCI ve KIF prensip ve kararlarına ters bir uygulama (FCI üyesi olmayan kurum ya da kuruluşlar ile işbirliği yapmak, bunların uygulamalarına katılmak, hayvan hakları ve insani normlar dışında köpek ticareti yapmak, köpek dövüşlerine köpeği ile katılmak, köpeğinin başkalarınca köpek dövüşlerine sokulmasına rıza göstermek bu durumu bilmezden gelmek, köpek dövüşlerinde sadece seyirci olarak bulunmak ) içinde bulunduğu tespit edilmemişse, işbu yönetmelik hükümlerine göre hakem adayı olarak kabul edilir.

Adayların gerekli eğitimi alabilmelerini sağlayacak derslerin verilmesi, seminerlerin düzenlenmesi, gerekli olan sürece pratik uygulamalar ile eğitimini sürdürmesi, sınav komisyonlarının tayin edilmesi, sınavların uygulanması ve adayların tüm sınav aşamalarını tamamlayıp başarılı olmaları ve hakemliklerinin kesinleşmesi halinde ırk standardı hakemi olarak resmi onay işlemleriyle ilgilenilmesi sadece KIF’ın sorumluluğundadır.

KIF, bu paragrafta bahsi geçen konular hakkında, hakem adaylarına yeterli temel eğitim programını yapmakta olduğu uygulamalar (Kinoloji Seminerleri, Kayıt, Irk Standardı Değerlendirmesi Organizasyonları, Irk Standardı Yarışmaları, Mera Sınav / Yarışmaları, Koruma ve Bekçilik Sınav / yarışmaları) ile zaten hazırlamış bulunmaktadır. Hakem adaylarına yönelik bu eğitim programı çerçevesinde, yukarıda sözü edilen faaliyetler düzenli aralıklarla KIF tarafından gerçekleştirilmektedir. Sadece KIF ın bu konudaki çalışmaları geçerli çalışmalar olarak sayılacaktır.

 

Bir köpek ırkı için hakemlik başvurusu yapan aday, aşağıda sıralanan asgari şartları yerine getirmiş ve ön hazırlık aşamasını da tamamlamış olmalıdır:

  • ​En az 20 yaşını tamamlamış olmak;
  • En az Lise öğretimi mezunu olmak;
  • KIF ile en az 24 ay süredir KIF faaliyetlerinde, organizasyonlarında aktif olarak çalışıyor olmak;
  • KIF’ın düzenlediği Kinoloji Seminerlerinin her aşamasına en az birer kez katılmış olmak;
  • KIF CAC ve / veya CACIB organizasyonlarında en az 8 sefer başarılı olarak ring yazıcılığı yapmış olmak;
  • KIF CAC ve / veya CACIB organizasyonlarında en az 8 sefer 5 farklı FCI hakemine başarılı olarak ring asistanlığı yapmış olmak;

 

Yukarıda belirtilen şartları yerine getiren aday, her yıl için belirlenen sınav bedelini KIF’a öder ve sözlü ve uygulamalı sınava girmek için yazılı olarak KIF Hakem ve Eğitim Komisyonuna başvuruda bulunur. Komisyon, uygun olan tarihleri belirleyerek adaya bildirir.

Bu koşulların dışında pozitif ilave koşullar olarak aşağıda bahsi geçen maddelerde yer alan adaylar tercih ve öncelik alacaklardır.

a.​ KIF’ın bilgisi dahilinde kayıtlı bir isim ile uzun süredir başarılı üreticilik yapan kişiler.

b.​ Uzun süredir köpek eğiticisi ya da handler yani yöneticisi olarak başarılı çalışmaları olan kişiler.

c.​ Uzun süredir KIF faaliyetlerinde başarılı olarak görev alan, yardımcı olan, kinoloji konusunda aktif çalışan kişiler.

 

4.​ HAKEMLİK SINAVI VE BÖLÜMLERİ / AŞAMALARI

Türkiye’de Irk Standartları Hakemliği sınavlarını sadece KIF organize eder. Sınav Komisyonu KIF Yönetim Kurulu’nca belirlenir ve 3 üyeden oluşur; üyelerden en az bir tanesi sınavlık konusu köpek ırkı için uluslararası ya da ulusal hakem olmak zorundadır. KIF Yönetim Kurulu, Sınav Komisyonlarına başlangıçta ve daha sonra yeterli sayı ve deneyime sahip Ulusal Hakeme sahip olduktan sonra da, bir FCI Uluslararası Tüm Irklar Hakemini (FCI - All Around Judge) üye ya da Komisyon Başkanı olarak tayin etmek hakkına sahiptir.

Aday, KIF Sınav Komisyonu tarafından hakem olabilmesine yeterli olacak düzeyde bilgiye sahip olduğunu göstereceği sözlü veya yazılı bir sınava girmek zorundadır.

Bahsi geçen sözlü veya yazılı sınav genel olarak hakem adayının aşağıdaki konulardaki bilgisini değerlendirmek içindir;

1.​ Köpek anatomisi, morfolojisi, hareketleri ve hareket mekanizması;

2.​ Genetik, sağlık ve karakteri;

3.​ FCI Irk Standartlarına dair bilgiler;

4.​ Hakemlik davranış, ilke ve teknikleri;

5.​ Ulusal yarışma yönetmelikleri ve diğer ek ulusal kurallar;

6.​ FCI Show Hükümleri, bu FCI kurallarının ırk standardı hakemlerini ilgilendirenleri ve diğer ek kurallar

 

Ayrıca hakem adayı, sınavına gireceği ırk için eksiksiz bir ırk bilgisi ve FCI Irk Standartlarını çok iyi bilmesi gerekmektedir.

Aday, sınav komitesine en az aşağıdaki başlıklarda da bilgisini kanıtlamalıdır;

1-​ Sınava girdiği ırkın için standartları net olarak bilmek ve doğru yorumlayabildiğini göstermek.

2-​ Irkın Standardında belirtilen hataları bilmek ve bu hataların doğru değerlendirilmesi konusunda net bilgiye sahip olmak.

3-​ Yarışma esnasında yazılı değerlendirmeyi doğru ve güçlü bir şekilde yapabilecek durumda olmak.

4-​ Sınav konusu Irkın tarihini ve gelişimini bilmek.

5-​ Irkın karakterini / çalışma alanını / sağlık problemlerini bilmek.

6-​ Irkın ülkedeki popülasyonu, dünya içinde ki popülasyonunu ve ülkeler arasındaki farklılaşmaları bilmek.

7-​ Irkı, benzer ırklardan ayıran veya ortak yönleri konusunda bilgi sahibi olmak.

 

Bunun yanında adayın sınav öncesinde aldığı görevlerden edindiği pratik eğitim, hakem adayının ırk(lar), tüm yönetmelik hükümleri ve ring’deki izlek hakkında eksiksiz bir bilgi edinmesini sağlamış olmalıdır.

Yukarıda belirtilmiş olan en askari şartları yerine getiren hakem adayı, bedelini ödemiş olduğu sözlü veya yazılı sınav için KIF‘a yazılı başvuruda bulunur ve KIF tarafından belirlenen tarih ve saatte sözlü veya yazılı sınava girer.

Hakem adayı sözlü veya yazılı sınavda başarılı olursa, Uygulama sınav hakkı elde eder. İlk köpek ırkı için hakemliğini alacak olan aday için; hakem adayının sınava gireceği ırka ait en az 3 köpeğin ( daha fazla sayıda olabilir ) yer alacağı bir ring düzenlenerek hakem adayından, ring de bulunan köpekleri detaylı değerlendirmesi ve derecelendirilmesi istenecektir.

 

5.​ ADAYIN SINAVDA BAŞARISIZ OLUP HAKEMLİK HAKKINI ELDE EDEMEMESİ

İlk sözlü sınavda başarılı olamayan hakem adayları, ikinci sınav için, son sınav tarihinden 180 gün önce başvuramazlar ve bu süre içinde ön hazırlık dönemi çalışmalarını KIF programı dahilinde sürdürmek, yazıcılık, ring sekreterliği ve ring asistanlığı yapmaya devam etmek zorundadırlar.

 

6.​ ADAYIN HAKEMLİK HAKKINI ELDE ETMESİ

Bir köpek ırkı için hakem olmak üzere başvurup yukarıda tarif edilen tüm şartları yerine getirmiş ve sınavları başarı ile vermiş olan hakem adayı, son pratik sınavı da verdikten sonra 1 yarışmada daha söz konusu ırk için yetkili olan bir hakemle asistan olarak çalışır, yarışmaya katılan köpekler için yarışma değerlendirme formlarını doldurur ve hakemliğe hak kazanmak için yapması gereken her şeyi tamamlamış olur.

Bu durumda KIF, bu yeni Ulusal Hakemi için bir “hakem kimliği ve KIF bünyesinde Hakem Yetki Dosyası” düzenler.

Bu durumda hakem adayı artık Ulusal Kinoloji Hakemi olmuştur, ancak hakemlik yetkisi, kendisi için düzenlenmiş olan Hakem Yetki Dosyasında belirtilen köpek ırklarına hakemlik yapabilmek ile sınırlıdır.

Hakem adayları başlangıçta sadece 1 (bir) köpek ırkı için hakem olmak üzere başvuruda bulunabilirler.

 

7.​ HAKEMLİK HAKKINI ELDE EDEN ADAYIN, HAKEM OLDUKTAN SONRA TABİİ OLACAĞI KURALLAR

Hakemliği KIF tarafından onaylandıktan ve KIF Ulusal Irk Standardı Hakemleri listesine dahil edildikten sonra, hakemin, Türkiye dışında CACIB FCI yarışmalarında hakemlik yapmayı kabul etmesine izin verilmesinden önce, en az 4 yıl boyunca Türkiye’de, yetkilendirildiği ırk(lar) için hakemlik yapmak zorunluluğu vardır.

Kendi resmi Ulusal ya da Uluslararası Hakemler listesine, sadece yukarıda değinilen koşulları yerine getiren şahısların dahil edilmesi, bu listenin ve listede isimleri bulunan hakemlere ilişkin bilgilerin güncellenmesi ve her yıl FCI Merkez Bürosu’na ulaştırılması KIF’ın sorumluluğundadır. Söz konusu listede, hakemin varsa, CACIB ünvanı vermeye yetkili olduğu ırklar, hakemlik yapmaya yetkili olduğu ve “Best in Show / Yarışmanın En İyisi” hakemliğini yapıp yapamayacağının açıkça belirtilmesi zorunludur. Bu listeyi hazırlarken KIF, FCI Irk Grupları Listesini (FCI Breed Nomenclature) gözetmelidir.

KIF tarafından hakemlikleri onaylanmış olduğu halde 5 yıl veya daha uzun bir süredir hakemlik yapmayan hakemlerin tekrar hakemlik yapabilmeleri için önce yeni bir uygulama sınavına katılmaları zorunludur. Zira, yeni bir hakemlik yetkilendirmesi vermeden önce KIF, daha önce hakemliğini yapmak üzere yetkilendirildiği ırk, veya ırkların, hakemliği için başvuru yapan kişinin kapasitesinden emin olmak zorundadır.

 

8. BİR IRK İÇİN HAKEMLİK HAKKI BULUNAN HAKEMİN İLAVE IRKLAR İÇİN HAK ELDE ETMESİ VE GRUP HAKEMLİĞİ KOŞULLARI

İlave Irk hakemliği talebinde bulunacak aday, ilave ırk talebinde bulunmadan önce KIF’ın düzenlediği en az 3 ulusal veya uluslar arası yarışmada hakemlik yetkisi bulunduğu ırk için başarılı olarak hakemlik yapmış olması gerekmektedir.

Bu koşulu yerine getiren KIF hakemi ilave ırk veya ırklar için yazılı olarak KIF Hakem ve Eğitim Komisyonuna başvurmak zorundadır.

Irk hakemi, ilk FCI Irk Grubunu tamamlarken, ilave ırk hakemlik yetkisi başvurusu için her defasında en fazla 2 yeni ırk için yapılabilmektedir.

Her yeni başvuru arasında en az 180 gün bulunmak zorundadır. Koşulları uygun tüm hakemler ilave ırk yetileri için KIF’a yazılı olarak başvurmak zorundadır. Başvuru üzerine KIF Hakem ve Eğitim Komisyonu her aday için gerekli uygulama eğitimi ve görev programı hazırlayacak daha sonrasında başvuruda bulundukları ırk(lar)ın standardına ilişkin bir sözlü sınav tarihi verecektir. Sözlü sınavı başarı ile geçen adaylar uygulama sınavına girmeye hak kazanır;

Uygulama Sınavı; hakem adayının seçmiş olduğu ırk için uluslararası ya da ulusal hakem olan komisyon üyesi veya üyelerinin görev yapacağı en az 2 ya da daha fazla sayıdaki Irk Standardı Yarışmalarında toplam da 20 köpeği, kendisine imza karşılığı boş olarak teslim edilip, yine imza karşılığı değerlendirmeler yapılmış olarak teslim alınacak, değerlendirme formlarını öğrendiği gibi doldurarak iade etmesi ve bu formların Hakem Komisyonu tarafından notlanması ile tamamlanır.

Hakemlik sınavının ikinci aşaması olan pratik sınav için belli bir ırka mensup köpeklerin tedarik edilmesi mümkün olmadığında, alternatif bir çözüm olarak, aday hakemliğini yapmak üzere başvuruda bulunduğu ırk(lar)ın standartlarına ilişkin kapsamlı bir teorik sınavı başarmak zorundadır. Bu kural aynı zamanda yeni bir ırk ya da yeni ırklar için yetkilendirilmek isteyen tecrübeli hakemler için de geçerlidir.

 

İlave ırklar için başvurmak isteyen hakemlerin yanı sıra, hakemliğe uzun bir ara verdikten sonra bilgilerini sınamak isteyen hakemler de aynı prosedüre tabii

olacaklardır.

Sözlü veya Uygulamalı sınavlarda başarısızlık halinde aday ikinci sınav için, son sınav tarihinden 6 ay / 180 gün önce başvuramaz ve bu süre içinde KIF çalışmalarında görev almaya özen göstermelidir.

Hakemler ikinci veya farlı bir FCI Irk Grubu ile ilgili hakemlik yetkisi için başvurabilirler.

Grup Hakemliği talebi olmayan Irk Hakemleri, hakemliği olduğu ırkın dışında başka bir FCI grubu içinden yukarıdaki koşular içinde ırk talebinde buluna bilir.

Grup Hakemliği talebi olacak hakemler için başka bir gruba geçmeden önce başladığı grubu bitirmek zorunludur.

Grup hakemi olarak sınava başvuracak hakemler için gerekli minimum koşullar;

Çalıştığı grup içinde en az 4 yıllık ırk hakemliği yetkisi olması.

CAC veya CACIB yarışmalarında sahip olduğu ırklar adına en az 8 kez hakem olarak görev almış olması.

Çalıştığı grup içinde en az % 20 ‘a denk gelen sayıda gruba ait ırk adına hakemlik hakkını elde etmiş olması gerekmektedir. Bu koşullara sahip hakemler yazılı başvuru ile FCI Grup Hakemi eğitimi için başvuruda bulunabilirler.

 

9. HAKEMLİK SINAVI TARİHLERİ

KIF yılda en az 1 kez kesin olmak koşulu ile her yıl gerekli sayıda Hakemlik ve Uygulama Sınavı düzenler ve sınav tarihlerini adaylara bildirir.

 

10. FCI BÜNYESİNDEKİ IRK STANDARDI HAKEMLERİ KATEGORİLERİNİN TANIMLARI

KIF’a bağlı bir hakem aşağıdaki kategorilerden birinde olabilir.

a) FCI Irk Hakemi

b) FCI Grup Hakemi

c) FCI Tüm-Irklar Uluslararası Hakemi

d) FCI Tüm-Irklar Ulusal Hakemi

 

KIF, kendi daimi ikametinin olduğu ülke dışında hakemlik yapmasına izin verilen ve Türkiye’de geçici bir süre için ikamet edeceğini bildirip hakemlik yapmak isteyen her hakeme ilişkin eksiksiz bilgiyi FCI’a ulaştıracaktır.

a)​ Bir FCI Irk Hakemi, kendi FCI-UO (Türkiye için KIF) tarafından bir ya da daha fazla ırka hakemlik yapması onaylanmış olan bir kişidir.

b)​ Bir FCI Grup Hakemi, FCI Irk Gruplarından bir ya da daha fazla gruba, grup bazında hakemlik yapması kendi FCI-UO (Türkiye için KIF) tarafından onaylanmış olan hakemdir. Grup hakeminin eğitimi başvurduğu ilk beş grubun her biri için asgari iki yıl sürmek zorundadır. Bir FCI grup hakeminin söz konusu gruplardan herhangi birine CACIB vermesi uygun görülebilir. Yetkileri onaylandıktan sonra FCI-UO grup hakemlerinin, gerekli niteliklerini taşıdıkları grup(lar) için CACIB showlarındaki “Best of Group (BOG)” müsabakalarının hakemliğini yapmalarına izin verilir.

Eğer yeni bir ırk FCI tarafından tanınırsa, söz konusu ırkın hakemin değerlendirme şartlarını taşıdığı bir grupta yer alması koşuluyla, bir FCI grup hakeminin otomatik olarak bu ırkın hakemliğini yapmasına izin verilir.

Eğer bir ırk, bir hakemin değerlendirme yapabileceği vasıfları taşımadığı bir gruba transfer edilirse, hakemin söz konusu ırkın hakemliğini yapma hakkı saklı kalır.

Bir hakemin, bir FCI Irk Grubu için hakemlik hakkı elde edebilmesi için, bu hakemin ulusal ve uluslararası yarışmalarda en az 4 yıldır resmi ve düzenli olarak hakemlik yapıyor olması zorunludur. Bunun dışındakiler için, ilgili ülkede kayıtlı ırkların sayısına özellikle dikkat edilerek, bir FCI grup hakemi tayin edilmesi, tamamen, ilgili FCI-UO’nun (Türkiye için KIF) yetkisi altında olmak zorundadır.

c) Bir FCI Tüm-Irklar Uluslararası Hakemi, kendi FCI-UO tarafından, FCI’ın tanıdığı grupların tüm ırklarının hakemliğini yapmasına onay verilmiş bir hakemdir. Sadece bu hakemlerin FCI’ın tanıdığı tüm gruplara yönelik dünya çapındaki CACIB Showlarında görev yapmasına onay verilmektedir.

Eğer yeni bir ırk FCI tarafından tanınırsa, FCI tüm-ırklar hakemlerinin otomatik olarak bu ırkın hakemliğini yapmasına izin verilir.

Bir isteklinin bir FCI tüm-ırklar hakemi olabilmesi için, bu kişinin FCI gruplarının en az beşi tarafından uygun görüşmüş olması zorunluluğu vardır. Bunun dışındakiler için, ilgili ülkede kayıtlı ırkların sayısına özellikle dikkat edilerek, bir FCI tüm-ırklar hakemi tayini, tamamen, ilgili FCI-UO’nun yetkisi altında olmak zorundadır.

Öte yandan bu hakemler, ancak ilk gruplarının onaylanmasından sonraki on yılın ardından FCI tüm-ırklar hakemleri olarak değerlendirilebilirler. İlgili FCI-UO, bir hakemin ancak tüm gruplardaki farklı ırklara uygun olarak eğitildiği ve onaylandığında bir tüm-ırklar hakemi olabileceğini göz önünde bulundurmak zorundadır. Bu ırklar hakemin yaşamakta olduğu ülkede yaygın olan belli sayıdaki ırklardan oluşur. Uluslararası bir FCI tüm-ırklar hakemi olarak onaylanma ve tayin edilme sürecine ilişkin bilgiler FCI bürosuna ulaştırılmak zorundadır.

d) Bir FCI Tüm-Irklar Ulusal Hakemi, kendi FCI-UO tarafından, ulusal seviyede tüm ırklarının hakemliğini yapmasına onay verilmiş bir hakemdir. Bu hakemin sadece kendi ülkesindeki CACIB showlarındaki FCI tarafından tanınan tüm ırkların hakemliğini yapması uygun görülmektedir. Fakat bu hakem sadece, en az beş FCI grubu tarafından bir hakem olarak onaylandığında kendi ülkesindeki tüm ırkların hakemliğini yapmasına izin verilebilir. Bu koşul sadece, showlara katılan köpek sayısı normalde 80’i (seksen) aşmayan FCI-UO için geçerlidir. FCI tüm-ırklar hakeminin kendi ülkesi dışında sadece, FCI tarafından grup veya ırk hakemliğini yapması uygun görülen ırklar için görev almasına müsaade edilmektedir. Ulusal bir FCI tüm-ırklar hakemi olarak onaylanma ve tayin edilme sürecine ilişkin bilgilerin FCI’a gönderilmesi zorunludur.

 

11.​ BİR IRK STANDARDI HAKEMİ OLABİLMEK İÇİN GEREKLİ GENEL KOŞULLAR

Yukarıda değinilen koşullara uygun olarak KIF’ın Irk Standardı Hakemleri Listesinde adı geçen hakemlere, FCI uluslararası yarışmalarda CACIB ünvanı verme yetkisi verebilir. FCI sözleşme ortaklarının hakemlerinin değerlendirmelerine izin verebilecekleri ırklar, FCI ve sözleşme ortakları tarafından imzalanan sözleşmelerde açık bir biçimde sıralanmaktadır.

KIF tarafından onaylanmış oldukları halde 5 yıl veya daha uzun bir süredir hakemlik yapmayan hakemlerin tekrar hakemlik yapabilmeleri için önce yeni bir pratik sınava katılmaları zorunludur. Yeni bir hakemlik yetkilendirmesi vermeden önce KIF daha önce hakemliğini yapmak üzere yetkilendirildiği ırk, veya ırkların, hakemliği için başvuru yapan kişinin kapasitesinden emin olmak zorundadır.

Ulusal köpek organizasyonu (bu kısımdan itibaren “UO” olarak anılacaktır) bir FCI üyesi ya da sözleşme ortağı olmayan bir ülkeye göç eden hakemlerin, FCI’a müracaat halinde, kendilerine karşı herhangi bir disiplin kovuşturması yapılmakta/ yapılmış olmaması, davet eden organizasyon sahibinin durumdan haberdar olması ve FCI’ın uygun görüş vermesi koşuluyla, daha önce bir FCI-UO’nda belgelendirildikleri ırklar için kabulleri devam edebilir. FCI Bürosu bu konuya ilişkin bir liste tutar ve hakemlik yapılmasına dair yetkilendirmeleri yayımlar. FCI’ın bu hakemler üzerinde yetkisi söz konusudur. Bu hakemler artık ilave ırklar ve/veya gruplar için FCI eğitimi alma imkanına sahip değildir.

UO (Ulusal Organizasyonu), FCI üyesi olan bir ülkeden bir diğerine göç eden hakemlerin izinleri(kabulleri) devam etekte olup, kendilerine karşı herhangi bir disiplin kovuşturması yapılmakta/ yapılmış olmaması kaydıyla, daha evvel bağlı bulundukları FCI-UO tarafından yetkilendirildikleri ırklar için yeni ülkenin FCI-UO tarafından onaylanmaları gerekmektedir. Bu hakemlerin, ikamet değişimini takip eden en geç 3 yıllık süre zarfında yeni ülkenin FCI-UO’na bir başvuru göndermeleri zorunludur. Bu durumda bu hakemlerden söz konusu FCI-UO sorumlu olacaktır.

 

12. BİR IRK STANDARDI HAKEMİNİN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ

KIF, bir FCI üyesi olan Türkiye’deki Irk Standardı Yarışmalarında, T:C: kanunlarına ters düşmediği müddetçe, ırk standardı hakemlerinin daima hakemliğini yaptıkları ırklara ilişkin geçerli FCI tarafından kabul edilmiş ırk standartlarını izlemelerini / uygulamalarını sağlamak zorundadırlar. Hakemler herhangi bir Irk Standardını bir köpeğin işlevsel sağlığıyla çelişki oluşturacak şekilde yorumlayamazlar.

Hakemlik görevini yürütürken, herhangi bir ırk standardı hakemi, FCI Uluslararası yarışma Yönetmeliği hükümleri ve tüm diğer FCI kurallarının yanı sıra işbu KIF Hakemlik Yönetmeliği Kurallarına da sıkı sıkıya uymak zorundadırlar.

Hakemlerin, standartlara ve diğer önemli tüm yönetmelik hükümlerine çalışarak her yarışmaya hazırlanmaları zorunludur.

Hakemler çalışmalarında her zaman titiz ve dikkatli olmak, geleneksel etik kurallarına riayet etmek ve diğer hakemler ve katılımcı / yarışmacılara karşı saygılı davranmak zorundadırlar.

Hakemler yarışmalarda hakemlik yapmak için organizasyon komitesine baskı yapamazlar.

 

13. SEYAHAT VE SİGORTA DÜZENLEMELERİ VE ÜCRETLER

Türkiye içinde hakemlerin görev alacakları yarışmanın yapılacağı yere ve buradan dönüş seyahati giderleri, hakemlerin yarışma yerinde ikamet (en az 3 yıldızlı bir otelde) ve her türlü yeme içme giderleri, lokal ulaşım giderleri ve talep etmeleri halinde yarışma yerine geliş ve yarışma yerinden dönüş günleri de dahil olmak üzere hakem ücretleri, yarışma organizatörü tarafından karşılanmak zorundadır.

Hakemler ayrıca yarışma yerine, masrafları kendisi tarafından karşılanmak koşulu ile bir refakatçileri (eşleri ya da bir yakınları bir aile ferdi) ile birlikte gelebilirler. Bu durumda hakemin refakatçisinin yarışma yerinde hakemle birlikte bulunduğu müddetçe otel ve yeme içme giderleri de organizatör tarafından karşılanmak zorundadır.

Hakemin yarışma yerine kendi özel aracı ile seyahat etmesi halinde, hakemin ikamet adresinden yarışma yerine kadar kat edeceği her km için organizatörün hakeme o yıl için belirlenen Km/TL miktarını ödemek zorunluluğu vardır. Bu ücret her yılın ilk ayı içinde KIF Yönetim Kurulu tarafından o yıl için yeniden belirlenir ve bir sonraki yılın Ocak ayı sonuna kadar geçerli olur.

Ayrıca organizatör, hakemin kendi (organizatör adına düzenlenmiş doğru tarihli belgeler ibraz etmesi halinde, hakemin yarışma yerine gelirken yol boyunca kendisi ve bir refakatçisi için yapmış olduğu tüm otopark, yeme-içme vs. giderleri de hakem yarışma yerinden ayrılmadan, kendisine ödemek zorundadır.

Ulusal ve Uluslararası Irk Standardı Yarışmalarında hakemlik yaparken, bir hakem yukarıda bahsedilen masraflara ek olarak diğer küçük masraflarını karşılaması için, seyahat ettiği her günün yanı sıra, hakemlik yaptığı her gün için de, yıllık olarak belirlenen (tüm sigorta masrafları dâhil) bir günlük ücret alabilir.

 

14. DAVRANIŞ

1. GENEL

Herhangi bir FCI üyesi organizasyonun her ırk standardı hakemi uluslararası köpek camiasında önemli bir görev ifa etmektedir. Dolayısıyla davranışlarının da, ister görev başında olsun ister özel hayatında, güvenilir ve örnek olması beklenmektedir.

Bu nedenle:

- Bir hakem asla hakemlikle ilgili vazifelerine geç kalmamalı yahut kendisine verilen görevleri eksiksiz bir biçimde yerine getirmeden yarışma alanını terk etmemelidir,

- Bir hakem başka bir hakemin yaptığı çalışmayı eleştirmemelidir,

- Bir hakem hiçbir koşulda, hakemlik yapmak için görev talep edemez,

- Bir hakemin hakemlik yapmadan önce veya yarışmada hakemlik yaptığı esnada yarışma katalogundan bilgi almasına izin verilmemektedir,

- Bir hakem ring’de uygun bir şekilde davranmalı ve tüm köpekleri ayrım gözetmeksizin incelemelidir. Yerine getirilecek göreve uygun bir biçimde temiz ve düzgün giyinmiş olmalı ve daima kibar ve görgülü olmalıdır.

- Bir hakem ring’de tütün ve benzeri madde kullanamaz.

- Bir hakem ring’de alkol kullanamaz.

- Bir hakem ring’de hakemlik yaparken cep telefonu kullanamaz.

-​ Bir hakem görev yaptığı bir yarışmaya bir köpek sokamaz ya da bu yarışmada bir köpeği yönetemez / handle edemez (ringde bir köpeği gösteremez).

-​ Bir hakemin ortağı, birinci dereceden yakınlarından herhangi biri veya aynı hanede birlikte yaşadığı bir kişi, söz konusu hakemin o yarışma gününde gününde sorumlusu olmadığı ırk(lar)a mensup bir ya da daha fazla sayıda kçpeği yarışmaya sokabilir veya yarışmada yönetebilir / handle edebilir.

-​ Bir hakemin hakemlik yapmadığı bir CACIB yarışmasında yönettiği / handle ettiği köpeklerin, hakemin kendisi, bir ortağı, birinci dereceden bir yakını veya aynı hanede birlikte yaşadığı bir şahıs tarafından yetiştirilmiş olması veya bu kişilerden birinin bu köpeklerin sahibi ya da yarı-sahibi olması zorunludur.

-​ Bir hakem, görev aldığı showdan altı ay önce kendisinin sahibi veya yarı-sahibi olduğu, eğittiği, muhafaza ettiği ya da sattığı herhangi bir köpeğin hakemliğini yapamaz. Aynı durum hakemin bir ortağı, birinci dereceden bir yakını veya aynı hanede birlikte yaşadığı bir şahsın sahibi olduğu köpekler için de geçerlidir.

-​ Bir hakemin görev yaptığı showlara bu etkinliklerde kendisinin idaresi altında yer alan katılımcılarla birlikte seyahat etmesine izin verilmemektedir.

-​ Bir hakem hiçbir koşul altında, kendisinin idaresi altında showda yer alan katılımcılarla birlikte vakit geçiremez ya da bu kişilerle birlikte kalamaz. Bir hakem bunu ancak hakemlik görevi sona erdikten SONRA yapabilir.

 

2. GÖREV KABULÜ

a. Bir KIF Ulusal Irk standardı Hakemi, sadece KIF tarafından ya da KIF çatısı altında, KIF Üyesi Kinoloji Dernekleri tarafından organize edilen yarışma veya organizasyonlarda hakemlik yapabilir. Söz konusu yarışma veya organizasyonlar, KIF Üyesi ve kinoloji kurumu olmayan dernek ya da kurumlar tarafından organize ediliyor ve bunlar FCI tarafından tanınmayan etkinlikler ise KIF Ulusal Hakemilerinin bu yarışma veya organizasyonlarda hakemlik yapmaları yasaktır.

d.​ KIF Ulusal Hakemleri sadece Türkiye’de KIF çatısı altında düzenlenen organizasyonlarda hakemlik yapabilir; yurt dışında hakemlik yapma hakkı yoktur. Bir hakem, hakemlik yapmak üzere davet aldığında, söz konusu organizasyonunun KIF yetki alanına girdiğinden, KIF tarafından tanınan bir kurum ya da kuruluş tarafından düzenlendiğinden ve KIF Yönetmelik ve kurallarına uygun olarak gerçekleştirileceğinden emin olmak için, gerekli araştırmayı yapmakla yükümlüdür.

e.​ Bir KIF Ulusal Irk Standardı Hakemi, hiç bir koşulda KIF tarafından yetkilendirilmiş olmadığı bir ırkın hakemliğini yapmayı kabul edemez. Aynı durum Irk Grubunun En İyisi / Best of Group ve Yarışmanın En İyisi / Best in Show değerlendirmeleri için de geçerlidir.

f.​ KIF Ulusal Irk Standardı Hakemleri her zaman ve her koşulda görev yaparken, FCI ırk standartlarını takip etmek zorundadırlar.

g.​ Bir KIF Ulusal Irk Standardı Hakemi, bir hakemlik görevine ilişkin herhangi bir masraf için iki kez ücret talep etmesi kesinlikle yasaktır. Bir hakemin iki kez ücretlendirme talep ettiğinin ortaya çıkması durumunda, bu hakem KIF tarafından ağır bir biçimde cezalandırılacaktır.

 

3.​ HAKEMLERİN YETKİLERİ

KIF Ulusal Irk Standardı Hakemleri, KIF’tan herhangi bir resmi izin almaksızın, KIF tarafından yetkilendirilmiş oldukları ırklar için Best of Breed, ve bir ırk grubu için yetkilendirilmişlerse o ırk grubu için Irk Grubunun En İyisi / Best of Group ve FCI ırk gruplarından en az ikisi için ulusal ırk grubu hakemi olarak onaylanmış olmaları koşuluyla Yarışmanın En İyisi / Best in Show değerlendirmelerine hakemlik yapabilirler.

Organizatörün ırk standardını kendilerine zamanında ulaştırması koşuluyla, KIF Tüm-Irklar Ulusal hakemleri sadece ulusal seviyede tanınmış olan herhangi bir ırkın hakemliğini de yapabilirler. Aynı durum, yetkilendirildiği grupta yer alan ve sadece ulusal seviyede tanınmış olan rklar konusunda, KIF Irk Grubu hakemleri için de geçerlidir.

 

15. CEZALAR

1.​ FCI ve KIF Irk Standardı Yarışmaları kurallarını ve/veya FCI ve KIF’ın Irk Standardı Hakemlerine ilişkin düzenlemelerinin yanı sıra KIF Ulusal Irk Standardı Yarışmaları kurallarını herhangi bir şekilde çiğneyen bir hakem KIF’ın yetkisine girer. İhlalin ispatlanması durumunda söz konusu hakemi cezalandıracak olan organizasyon KIF dır. KIF kendisine bağlı bir hakemin herhangi bir uygunsuz davranışını veya kural ihlalini cezalandırmasını işbu Yönetmeliğin bu maddesine göre gerçekleştirir.

2.​ Öncelikle, söz konusu hakemin sözlü ya da yazılı olarak görüşünün alınması sağlanmalıdır. Hakeme, kararı temyiz etme hakkı verilmelidir. Ceza verilmesi sürecinde rol alan herhangi bir kişi, temyiz makamının bir üyesi olamaz.

3.​  KIF sırasıyla aşağıdaki seçenekleri uygulamayı öngörür:

a)​ Olayın cezaya başvurmadan çözülmesi;

b)​ Hakemin, hakemlikten men edileceği şeklinde bir uyarı içeren veya içermeyen bir şekilde uyarılması;

c)​ Söz konusu kişinin belli bir süre boyunca hakemlikten men edilmesi;

d)​ Hakemliğin iptali;

e)​ Yurt dışı hakemlik yapma izni / izinlerinin reddi veya iptali.

 

4.​ Yasal olarak yürürlüğe girdikten sonra, söz konusu kararın KIF tarafından

FCI’a iletilmesi zorunludur.

 

16. YÜRÜTMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER

Özellikle bu yönetmelik hükümlerinin geçersiz olduğu hallerde, KIF Yönetim Kurulu, nihai kararında, KIF kurallarına göre gerçekleştirilen herhangi bir ulusal etkinliğin geçerli olabilmesi ve bu yönetmelik hükümlerinin uygulanmasının sağlanması için bu yönetmelik hükümlerinin bazı kısımlarında değişikliğe gidebilir.

Bu yönetmelik hükümlerinin bir veya daha fazla kısmının geçersizliği yönetmeliğin tamamını geçersiz kılmaz.

Hakem Yetki Dosyası;

Her hakem adına KIF ofiste açılacak olan dosyadır.

Hakemin tam detaylı iletişim bilgileri

ikametgah bilgileri

Fotoğrafı

Yetki sahibi olduğu ırk ( lar )

Yetki alım tarihleri

Sınav tarihleri

Hakemin yaptığı başvurular

Uygulama sınav belgeleri

 

17. MERA HAKEMİ OLMA KOŞULLARI

 1.       T.C. vatandaşı olmak.

2.       KIF bünyesinde 3 yıldan az olmamak kaydıyla köpek sahibi olmak.

3.       KIF tarafından düzenlenen Kinoloji seminerleri (1-2-3) katılmış olmak.

4.       KIF tarafından düzenlenen KIF Mera Seminerine  katılmış olmak.

5. KIF veya Üye Derneklerce düzenlenen mera sınavlarına sahibi veya eğittiği köpeklerle katılarak en az İYİ notu almak.Ancak bu şart KIF-FCI 7. gurup hakemi olan kişilerden aranmaz.

6.       KIF ve / veya ilgili dernekler tarafından düzenlenen yarışmalarda en az 5 (beş) kez yardımcılık yapmak

7.       KIF tarafından düzenlenen Mera Hakemliği sözlü ve yazılı sınavlarına katılmış ve geçmiş olmak.