KÖPEK IRKLARI VE KİNOLOJİ FEDERASYONU GENEL İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

KÖPEK IRKLARI VE KİNOLOJİ FEDERASYONU GENEL İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

 

KÖPEK IRKLARI VE KİNOLOJİ FEDERASYONU

                 GENEL İŞLEYİŞ YÖNERGESİ________

 

 

I.GENEL HÜKÜMLER

 

  • Bu yönerge, K.I.F’in uygulamaları ile ilgili olan / olabilecek kinolojik soruların / sorunların cevapları / çözüm yollarını gösterir.
  • Bu yönerge TÜRKİYE için geçerlidir ve tüm K.I.F üyesi dernekler çalışma ve

uygulamalarını bu yönerge kuralları çerçevesinde gerçekleştirmek zorundadır.

  • Tüm diğer konular, KIF’ın  işbu yönerge ve diğer yönetmelikleri kurallarınca kontrol edilecek ve yürütülecektir.
  • KIF içinde bir ırk derneği  ile temsil edilmeyen ırklar için yapılması gereken tüm

faaliyetleri KIF yapar ve yürütür.

  • KIF Yönetim Kurulu, federasyonun bir bedel karşılığında vermekte olduğu hizmetler için yıllık bedelleri her yılın Ocak ayı içinde yeniden düzenler ve ilan eder, üye derneklere bildirir. Her yıl için belirlenen hizmet bedelleri bir sonraki yılın Ocak ayı sonuna kadar geçerli olur. KIF’ın vereceği hizmetler için KIF Yönetim Kurulunun belirlemiş olacağı bedellerin köpek sahipleri tarafından ödenmemesinin doğuracağı zorlukları aşmak için, prensipte bu bedellerin köpek sahipleri tarafından peşinen ödenmesi kuralı konmuştur. Yani hizmet bedelini ödememiş bulunan köpek sahibi KIF’ın vereceği hizmetlerden yararlanamaz.
  • İşbu Yönerge ve maddeleri ancak KIF Yönetim Kurulu kararı ile değişebilir.

 

2. KİNOLOJİNİN TANIMI

 

Kinoloji köpek ile ilgili her konuyu kapsayan bilim dalıdır. Kinologlar, köpeğin tarih boyunca evrimsel değişimini, köpek ırklarını yani bunların ortaya çıkışları ve gelişim ve değişimlerini, köpeğin genetik yapısını köpek davranışları ve köpeğin eğitimi konularını araştırır ve incelerler.

 

3. YÖNERGENİN KAPSAMI

 

Köpeklerin üretimi , FCI tarafından kabul edilmiş köpek ırklarına mensup köpeklerin tespiti ve ırk standartları değerlendirmelerinin yapılması, köpeklerin ırklara ve yarışma gruplarına göre sınıflandırılması;

a. Hakem görevlerinin, asistanlıklarının, adaylıklarının v.s. yönetimi, tüm  kinolojik çalışmaların değerlendirme ve yönetilmesi, yönlendirilmesi ve kontrolü;

b.  Üretim faaliyetleri ve soy kütüğü tutulması ile ilgili kurallar;

 1. KIF’ın yukarıda sıralananlar dışında kalan tüm faaliyetlerinin kapsamları ve nasıl ve ne şekilde gerçekleştirileceklerinin belirlenmesi;

 

 

 

 

4. KÖPEK ÜRETİMİ

 

a.  Bu konu KIF üretim Yönetmeliği maddeleri veya KIF Yönetim Kurulunca onaylanmış KIF üyesi ırk derneklerinin üretim kriterleri gereğince kontrol edilir ve yönetilir  

 1. Türkiye’de üretilecek yavru köpekler, ancak anne ve babalarının KIF Soy Kütüğüne kayıtlı, üretim izni olan  ve aynı ırka mensup köpekler olmaları ve sahiplerinin yükümlülüklerini yerine getirmeleri koşullarıyla, KIF Soy Kütüğü’ne otomatik olarak kaydedilir ve adlarına Soy Kütüğü Belgesi (aşağıda kısaca SKB ibaresi kullanılacaktır) düzenlenir.Yurt dışından hamile olarak getirilen veya KIF soy kütüğüne kayıtlı olup yurt dışında eşleşen dişi köpeklerle ilgili hükümler KIF Üretim Yönetmeliğinde açıklanmıştır.
 2. Yakın akraba eşleşmeleri genel olarak yasaktır. Yakın akraba eşleşmesi, erkek ve dişi köpeğin soy ağaçlarında, bir ya da daha fazla köpeğin, geriye doğru 3 jenerasyonda, bir ya da birden fazla kez bulunmaları ile tesbit edilen durumdur.

   Özel durumlarda KIF yakın akraba eşleşmesine izin verebilir ve bu özel durumlar

   için, yakın akraba eşleşmesinin ne  zaman, kaç sefer ve nasıl yapılacağını belirler.

 1. Türkiye’de herhangi bir FCI Üyesi Kinoloji Organizasyonunun soy kütüğüne kayıtlı olmayan, geçmişi resmi ve FCI tarafından tanınan bir kurum ya da kuruluşça kayıt altına alınmış bulunmayan, yani geçmişi bilinmeyen köpeklerin KIF tarafından düzenlenen ne tip organizasyonlarda KIF Soy Kütüğüne hangi şartlar ile kaydedileceği, bu ve geçerli SKB sahibi köpeklerin hangi kinolojik organizasyonlarda ırk standardı değerlendirmelerini alabilecekleri, köpekler için her türlü yarışmaların KIF ve KIF Üyesi Dernekler tarafından nasıl ve hangi kurallar ile düzenleneceği,

İşbu yönergenin aşağıdaki maddelerinde ve “KIF Ulusal Irk Standardı / Güzellik Yarışmaları Yönetmeliği” ile “KIF Hakemlik Yönetmeliği”nde etraflı olarak açıklanmıştır.

 

5. KÖPEKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

a. Köpeklerin Irk Standartlarına uygunluklarını ve İş Sınavlarındaki performanslarını

     ancak kinoloji hakemleri değerlendirebilirler.

 1. Bu değerlendirmenin amacı köpeğin fenotipik yani fiziksel özelliklerinin doğru tanımı / değerlendirilmesi, dolayısı ile köpeklerin mensup oldukları ırkların FCI tarafından kabul edilmiş standartlarına uygunluk derecelerinin saptanması ve köpeklerin mensup oldukları ırklara göre yapmaları gereken iş ya da hizmeti yapmaya uygunluk derecelerinin ve neticede damızlık özelliklerinin belirlenmesidir.
 2. Köpekler sadece kinolojik organizasyonlarda, yani “Irk Standardı Değerlendirme Organizasyonları” ya da “Irk Standardı Yarışmaları”nda değerlendirilirler ve yetkili hakemlerden Irk Standardı değerlendirme notu alırlar.
 3. Köpeklerin bu değerlendirmelerde alacakları notlar “KIF Ulusal Irk Standardı Yarışmaları (CAC-TR) Yönetmeliği”nde tarif edilmiştir.
 4. Çalışan köpeklerin “field-trial” v.b. iş ya da mera sınavlarında, nasıl ve hangi kriterlere göre değerlendirilecekleri ise, ilgili mera sınavları / yarışmaları, iş sınavları yönetmeliklerinde belirlenip tarif edilmiştir.
 5. Hangi köpek ırklarına mensup köpeklerin iş ya da mera sınavlarına girmek ve başarmak zorunda oldukları, “FCI’ın Köpek Irk Grupları Listesi”nde belirtilmiştir.
 6. Bir köpek ancak bir ırk standardı değerlendirmesinde pozitif ( İYİ ) notunu aldıktan sonra bir iş imtihanına girebilir. Bir köpek ırk standartları değerlendirmesinde en az “iyi” notunu alamazsa üretimden men edilir, iş sınavlarına / mera yarışmalarına katılamaz  ve bu durum köpeğin Soy Kütüğü Belgesi üzerinde uygun bir yere özel bir kaşe konularak ifade edilir.
 7. KIF üyesi dernek ve komisyonlarca düzenlenen her yarışmadan sonra yarışma organizatörü kurum / ırk derneği / komisyon  15 gün içinde yarışmaya katılmış bulunan köpekleri gösteren bir “Katılan Köpeklerin Tam Listesi”ni, bir adet Yarışma katalogu ve bu yarışmada verilen adaylık unvanlarını gösterir raporu K.I.F.’a iletmelidir

 

Yarışmanın En İyisi / Best in Show (BIS) hakemliği yapacak hakemler ya tüm FCI Irk Grupları hakemi ya da minimum 6 Irk grubu için yetkili hakem olmalıdırlar.

J-BIS hakemleri en az 6 ırk grubu için yetki sahibi olmalıdırlar.

BOG Hakemleri Irk Grubunda mevcut tüm ırklar için yetkili hakem olmalıdırlar.

 

6. KİNOLOJİK ORGANİZASYONLAR   

 

Türkiye’de Ulusal ve Uluslararası platformda kabul görecek organizasyonların

 gerçekleştirilme esasları aşağıda belirlenmiştir.

 1. Türkiye’de kinolojik gösteri / organizasyon ya da yarışmaları sadece KIF ya da KIF

üyesi dernekler ve KIF’a bağlı komisyonlar gerçekleştirirler. Ulusal gösteriler KIF çatısı altında KIF izni ile , uluslararası gösteriler FCI çatısı altında FCI’dan  alınacak izin ile sadece KIF ve yetki verdiği dernek ya da komisyon tarafından düzenlenebilir.

b.  FCI kurallarına göre, KIF izni olmadan hiç kimse, hiçbir üye kurum / kuruluş, FCI / KIF adı ve logosu kullanılarak bir kinolojik gösteri / organizasyon ya da yarışma düzenleyemez, FCI ve KIF logolarını hiçbir şekilde kullanamaz.

 1. Üye dernekler ve ilgili komisyonlar, ancak kuralları KIF tarafından belirlenmiş yönetmeliği mevcut kinolojik gösteri / organizasyon ya da yarışmalar düzenleyebilirler.
 2. Belirli ırklar için, KIF tarafından kuralları belirlenmemiş yarışmalar yapılması gerekiyor ise, ancak ilgili ırk derneğinin gerekli sınav için ilgili kuralları / yönetmeliği hazırlaması ve KIF yönetim Kurulunun oluruna sunması ve Yönetim Kurulunun da bu kuralları / yönetmeliği inceleyip kabul etmesinden sonra bu yarışmaların, hazırlanmış yönetmelik kurallarına uygun şekilde yapılmasına izin verilir.KIF üyesi ırk derneklerince düzenlenecek kulüp (dernek) ırk standartları yarışmalarında uyulması gereken kural ve detaylar ‘’Kulüp Irk Standartları yarışma (CW) Yönetmeliğinde açıklanmıştır.

 

Kinolojik Gösteriler:

a.  Kayıt organizasyonları

 1. Irk standardı değerlendirme Organizasyonları
 2. Üretim izni değerlendirmeleri
 3. Irk standardı / güzellik yarışmaları
 4. İş ya da mera sınavları / yarışmaları
 5. Üretim izni sınav ve yarışmaları
 6. Özel yarışmalar (Agility, Obedience v.s.) ve
 7. Tanıtım gösterilerinden oluşur.

 

Kayıt Organizasyonları: Bir Soy Kütüğüne kayıtlı bulunmayan, uluslararsı platformda kabul gören (FCI üyesi) bir kurumun düzenlemiş olduğu bir soy kütüğü belgesine sahip olmayan köpeklerin bir FCI Hakemi ya da Ulusal KIF Hakemi tarafından, FCI’ın kabul etmiş olduğu bir köpek ırkına mensup olduğunun teyit edilip kayıt altına alındığı faaliyetlerdir.

Bu organizasyonlarda, FCI Üyesi bir Kinoloji Organizasyonu soy kütüğüne kayıtlı olup, bu organizasyonun düzenlemiş olduğu SKB ile birlikte Türkiye’ye getirilmiş olan köpekler ise, bu SKB üzerine konan bir kaşe ve kendilerine bir KIF Soy Kütük Numarası verilerek kayıt altına alınırlar.

 

Irk Standardı Değerlendirme Organizasyonları: Bir FCI Hakemi ya da Ulusal KIF Hakeminin, köpeğin fiziksel özelliklerini ve karakterini mensup olduğu ırkın FCI tarafından kabul edilmiş bulunan Irk Standartlarına göre değerlendirdiği organizasyondur.

Herhangi bir FCI Üyesi kinoloji kuruluşu soy kütüğüne kayıtlı olarak Türkiye’ye getirilen bir köpeğin, bu kuruluşun düzenlemiş olduğu bir ırk standardı değerlendirmesi ya da Irk Standartları Yarışması’nda geldiği ülkede almış olduğu Irk standardı değerlendirme not ya da notları Türkiye’de KIF tarafından kabul edilir ve köpek bu notlara göre gerekli izinleri alabilir. Bu durum aşağıdaki üretim izni değerlendirmesi için de geçerlidir.

 

 

Irk Standardı Yarışmaları: Bu gösteriler yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası yarışmalar olarak organize edilebilirler. Bu yarışmalarda köpekler  FCI tarafından kabul edilmiş ırklar için yine FCI tarafından kabul edilmiş Irk Standartlarına göre FCI Hakemleri ya da Ulusal KIF Hakemleri tarafından değerlendirilirler.

Uluslararası yarışmalar sadece KIF tarafından, FCI çatısı altında organize edilebilirler.

 

İş ya da Mera Sınavları: KIF ve KIF üyesi ırk dernekleri ve komisyonlar tarafından organize edilebilir. KIF üyesi dernekler , KIF tarafından yönetmeliği hazırlanmamış bir yarışma / sınav gerçekleştirmek isterlerse, bu sınava ait regulasyonu hazırlayıp K.I.F Yönetim Kurulunun oluruna sunduktan ve ilgili yönetmelik KIF tarafından Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edildikten sonra bu yarışmayı gerçekleştirebilirler.İş ve mera sınavları ile ilgili tüm bilgiler  ilgili yönetmeliklerde detaylı şekilde açıklanmıştır

Üretim İzni Sınavları: Bu yarışma ya da sınavlar KIF Üyesi Köpek Irk Dernekleri Yönetim Kurulları kararları çerçevesinde Kontinental Fermalı Av Köpeği Irkları, İngiliz Fermalı Av Köpeği Irkları ve İş Köpeği Irkları için ayrı ayrı düzenlenir. Sınavların formatları ki sınavlarda FCI tarafından belirlenen uluslararası Kurallar geçerlidir, ülkemizdeki özel şartlar gereği sınavlarda yapılacak kural değişiklikleri, ilgili ırk derneğinin ve/veya ilgili komisyonun talebi ve KIF yönetim Kurulu’nun onayı ile belirlenir.

Sınav kuralları farklı çalışan köpek ırkları için temsil ettikleri ırklar için ya KIF Yönetmeliklerinde yer alan sınav formatlarından seçilir ya da özel bir sınavdan geçmesi gereken ırklar için sınav yönetmeliği ilgili ırk derneğince hazırlanıp onanmak üzere KIF Yönetim Kurulu’na sunulur. Hazırlanan yönetmelikte FCI ve KIF prensip ve kurallarına aykırılıklar olmadığı sürece bu özel sınav yönetmelikleri KIF Yönetim Kurulunca ilk toplantısında uygun görüldüğü taktirde onanır ve yürürlüğe girer. 

 

Özel Yarışmalar: Bunlar KIF ya da üye ırk dernekleri ve komisyonlar tarafından gerçekleştirilebilirler. Ancak ilgili yönetmelik KIF tarafından yukarıda tarif edildiği gibi kabul edilmiş bir yönetmeliği bulunmalıdır.

 

Tanıtım Gösterileri: Kinoloji’nin tanıtımı ya da KIF’ın tanıtımı için gerçekleştirilirler. Değerlendirme ya da değerlendirme kriterleri söz konusu değildir. Sadece tanıtım için gerçekleştirilirler.

KIF, üye ırk dernekleri ve komisyonlarca düzenlenen tüm etkinlik ve organizasyonlarda FCI ve KIF logolarının görünür bir şekilde kullanılması ,ayrıca düzenlenen etkinlik ve organizasyonlarla ilgili tüm döküman, katalog, sertifika vb evraklarda KIF ve FCI logolarının bulunması zorunludur.

 

7. SOY KÜTÜĞÜ

 

KIF’ın Türkiye’de, FCI kuralları gereği, FCI tarafından tanınmış tüm kopek ırkları için bir soy kütüğü tutması gerekmektedir.

FCI tarafından tanınmamış köpek ırkları için hazırlanacak SK Belgeleri FCI logosu taşıyamaz ya da “FCI tarafından tanınmamış ırk” ya da ”geçmişi bilinmiyor” ibaresi taşımak zorundadır. Bu ilke, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde mevcut, ancak FCI tarafından henüz kopek ırkı olarak kabul ve tescil edilmemiş olan ve KIF’ın FCI tarafından kabul edilip Türkiye adına tescil edilmelerini amaçladığı Türkiye’ye ait kopek ırkları için de geçerlidir.

KIF Türkiye’de bir Köpek Irkları Soy Kütüğü oluşturmuş ve buna devam etmektedir. Soy Kütüğü tutulmasının sebebi, köpeklerin geçmişlerine ait bilgilerin kayıt altında bulundurularak, genetik özelliklerin yeni nesillere doğru olarak aktarılmasını takip ederek ülkemizdeki ırkların özelliklerini ve saflıklarını üretimi kontrol altında tutarak sağlamaktır.

 

7.1. SOY KÜTÜĞÜNE KÖPEKLERİN KAYDI ve KAYIT İLKELERİ

 

Ülkemizde köpekler KIF Soy Kütüğüne  FCI-KIF hakemlerince ve/veya KIF tarafından yetkilendirilmiş kayıt yetkililerince kayıt edilebilir.(Kayıt yetkilisi olma koşulları , görev ve yetkileri Kayıt Yetkilileri Tüzüğünde açıklanmıştır)

Kayıt yetkilisinin ‘’B’’ tipi kaydını yaptığı köpeğin ırkının hakemi olmaması halinde köpek sahibine aşağıdaki taahhütnameyi imzalatması zorunludur

’Bu formda kayıtlı köpeğimin bir FCI veya KIF hakemi tarafından değerlendirilip yukarıda belirtilen ırka mensup olmadığının tespit edilmesi halinde, hakemin bu kararını saygı ile karşılayıp kabul edeceğimi peşinen ve gayri kabili rücu taahhüt ederim’’ 

Keza kayıtlı köpeklerden doğan yavrular da doğumla birlikte, gerekli formalitelerin ve şartların yerine getirilmesini takiben kayıt altına alınırlar.

FCI üyesi bir ülkeden getirilmiş, FCI üyesi bir kinoloji kuruluşunun düzenlemiş olduğu ve üzerinde FCI Logosu bulunan geçerli bir SKB ‘ne (export secereye) sahip köpekler de A-Kategorisinde kaydedilirler

 • Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde mevcut, ancak FCI tarafından henüz köpek ırkı olarak kabul ve tescil edilmemiş olan ve KIF’ın FCI tarafından kabul edilip Türkiye adına tescil edilmelerini amaçladığı Türkiye’ye ait köpek ırklarına mensup köpekler başlangıçta B-Kategorisi SKB’ne sahip olacaklar, FCI’ın yeni köpek ırklarının kabulüne ilişkin  kuralları gereği, bu ırklar FCI tarafından nihai olarak kabul edildikten ve kontrollu üretim programı neticesinde soy ağaçları en az üç kuşak geriye doğru kayıt altında bulunur olduğunda  da, bu ırklara mensup köpekler A-Kategorisine kaydedilmeye başlanacak ve A-kategorisi SKB’ ne sahip olacaklardır
 • B-Kategorisinde kaydedilen köpeklerin FCI tarafından tescil edilmiş bir köpek ırkına mensup oldukları, bir Uluslararası FCI Hakemi ya da Ulusal KIF Hakemi tarafından teyit edilmiş olmalıdır.
 • Bu durumda “geçmişi bilinmiyor” ibaresi ile KIF Soy Kütüğüne kaydedilen köpeğin adı, yavruları için KIF tarafından düzenlenecek Soy Kütüğü Belgesinde anne ya da baba hanesinde görülür ve bu yavrulardan aynı şartlar ile üretilecek yavrular içinde keza KIF tarafından birer SKB düzenlenir.
 • KIF Soy Kütüğüne kaydedilen köpekler yukarıda ifade edilen hakemlerden birinin görev aldığı ırk standardı değerlendirmesinden en az ”İYİ” notunu almışlar ve ilgili KIF Üyesi Derneğin Üretim İzni Kriterlerini yerine getiriyorlar ise üretilebilirler.
 • Bu köpeklere uluslararası yarışmalarda CACIB ve R-CACIB unvanları verilemez, ama ulusal şampiyonluk adayı unvanlarını yani CAC / JCAC ve RCAC/ RJCAC ünvanlarını ulusal yarışmalarda alabilirler.
 • Bu köpekler aynı şekilde, CACIT yarışmalarına katılamaz ancak ulusal yani CACT yarışmalarına katılabilir ve CACT-TR ve RCACT-TR bu unvanlarını alabilirler.
 • Bir SKB hazırlanırken, ırk standardında belirtilen post renklerinin haricinde açık, belirgin ve kolaylıkla tanımlanabilir her türlü farklılık net bir şekilde kaydedilmelidir.

 

 • Bir köpek yurtdışına satıldığında KIF tarafından düzenlenen SKB(secere) söz konusu kopek sahibinden alınır ve bunun yerine  İngilizce olarak bir Export (secere)Pedigree düzenlenir.SKB (secere) ve export seceredeki tüm bilgiler köpeğin gönderileceği ülkedeki ‘’yeni sahibi’nin detayları dışında aynı olmalıdır.
 • KIF Soy Kütüğünün ekinde kayıtlı bir köpek için başka bir soy kütüğünün ekine tekrar kaydedilmek üzere Export Pedigree hazırlayabilir. Bir FCI üyesine ya da anlaşmalı üyeye kayıtlı olan ve daha sonra ithal edilmiş her köpek için, köpeği en son kayıt eden ulusal kopek organizasyonu Export Pedigree’de de adını ve adresini belirtmek suretiyle, köpeğin mülkiyetinin yeni sahibine transferini onaylamış olmalıdır.
 • KIF ya da KIF Üyesi bir ırk derneği kabul edilmiş bir soy kütüğünde kayıtlı bir köpek ile ilgili herhangi bir bilgiyi değiştiremezler.
 • Bir köpek yurtdışından ithal edildiğinde, yeni soy kütüğü kayıt numarası Export Pedigree belgesi üzerine eksiksiz olarak yazılmalıdır. Bu bilgi KIF imza ve damgası ile onaylanmalıdır. İthal edilen bir köpeğe yeni bir SKB çıkarmak FCI kuralları gereği yasaktır.
 • KIF, FCI Genel Sekreterliğine kendisi tarafından düzenlenen ve Türkiyede geçerli olan SKB’ nin örneklerini sağlamakla yükümlüdür. Bu belgelerde yapılacak her türlü değişiklikler ile ilgili olarak tüm üyelere ve anlaşmalı üyelere FCI Genel Sekreterliğince derhal bilgi verilecektir.
 • FCI Üyeleri ve anlaşmalı üyeleri (Türkiye için KIF) FCI ırk standartlarına uymayan anne-babaların çiftleşmesinden doğan yavru köpeklere secere vermek ve soy kütüklerine kaydetmek mecburiyetinde değildir.
 • KIF, kalıtsal bir hastalığa sahip, FCI tarafından kabul edilmiş ırk standartlarına uymayan ya da Türkiye’ye ihrac edilen ülkenin FCI üyesi kinoloji kuruluşu tarafından hazırlanmış bir Export Pedigree’si bulunmayan bir köpeği soy kütüğüne kaydetmeyi reddedebilir.
 • Eğer KIF yabancı bir ülkeden ithal edilen köpeğin SKB’nin yanlış hazırlanmış ya da Export Pedigree olmadığını düşünüyorsa, ithal edilen bu köpeği soy kütüğüne kaydetmek mecburiyetinde değildir. Bu durumda, KIF Export Pedigree’yi hazırlayan FCI üyesi kinoloji kuruluşuna söz konusu belgeyi hangi sebeple kabul etmediğini    açıklamalı ve hatalı belge yerine doğru ve eksiksiz bir belgenin düzenlenerek köpek sahibine gönderilmesini istemelidir.

 

7.2  SOY KÜTÜĞÜ BELGESİ (SKB) :

 

Soy Kütüğü Belgeleri KIF tarafından bastırılmış belgelerdir Bu basılı belgeler üzerinde KIF ve FCI  logolorunu bulunması zorunludur.FCI tarafından henüz ırk olarak tescil edilmeyen yerli ırklar ve FCI tarafından tanınmayan ırklar için KIF tarafından düzenlenen SK belglerinde sadece KIF logosu bulunmalıdır.

Basılı SKBleri üzerinde sadece belge sahibi köpeğe, soy ağacına ve sahibine ait bilgiler bilgisayar çıktısı olarak yazılıdır.

Her SKB üzerinde

a.  Köpeğin Soy Kütük Numarası (bu numara köpeğin KIF Soy Kütüğüne kayıtlı olduğunu gösteren KIF harfleri, köpeğin mensup olduğu FCI tarafından kabul edilmiş ırkı belirleyen bu ırkın kısaltılmış adı ve köpeğin bu ırka ait KIF Soy Kütüğüne kayıtlı kaçıncı köpek olduğunu belirleyen sıra numarasından oluşur; “KIF-DK-0023” gibi),

 1. Köpeğin kayıt numarası (bu numara köpeğin mensup olduğu FCI tarafından kabul edilmiş ırkı belirleyen bu ırkın kısaltılmış adı, köpeğin KIF Soy Kütüğüne kayıtlı kaçıncı köpek olduğunu belirleyen sıra numarası ve köpeğin KIF Soy Kütüğüne kaydedildiği yılı belirleyen numaralardan  oluşur; “DK-0378/09” gibi),
 2. Köpeğin üreticisinin verdiği ismi (varsa üretici ismi ile birlikte),
 3. Köpeğin mensup olduğu FCI tarafından kabul edilmiş ırkı,
 4. Köpeğin cinsiyeti (dişi / erkek)
 5. Köpeğin rengi ve varsa özel işaretleri,
 6. Köpeğin doğum tarihi,
 7. Soy ağacı üç kuşak olarak yani, birinci kuşak anne  ve baba (2 köpek), ikinci kuşak büyük anneler ve büyük babalar (4 köpek), üçüncü kuşakda büyük büyük anneler ve büyük büyük babalar (8 köpek) olmak üzere SKB nin “Soy Ağacı Bölümü”nde,
 8. Köpeğin üreticisinin ismi,
 9. Köpeğin sahibinin ismi (KIF Soy Kütüğüne kayıtlı köpeklerin çiftleşmesinden doğan yavrular için hazırlanacak SKB üzerinde köpeğin sahibi olarak üreticisinin ismi, üretildiği yer bir köpek çiftliği ise çiftliğin sahibinin ismi),
 10. Köpeğe kayıtta veya daha önce takılmış olan mikro-çip numarası, varsa mikro-çip  barkodu ve üzerinde KIF soğuk damgası,
 11. SKB nin düzenlenme tarihi,
 12. KIF Soy Kütüğü Sorumlusunun imzası ve KIF kaşesi,

 

 • Köpeğin her türlü ulusal ya da uluslararası yarışmalarda aldığı derece ve ünvanlar

      ile bunları hangi yarışmalarda ve hangi tarihlerde aldığı, o yarışmada görev alan

      hakemler tarafından, köpeğe ait “PERFORMANS DEFTERİ”nin ilgili bölümlerine

işlenir.

 • Yeni ve “geçmişi bilinmiyor” ibaresi ile KIF Soy Kütüğüne kaydedilen köpekler ve

   bunların soyundan gelen köpekler için B-Kategorisi  SKB’leri düzenlenir. Yeni

   kaydedilen köpeğin üçüncü kuşakta bile olsa adı gözüktüğü müddetçe, belge sahibi

köpekler B-kategorisi SKBelgelerine sahip olurlar. Ancak “geçmişi bilinmiyor” ibaresi ile kaydedilen anne ya da baba köpeğin adı, soyundan gelen torunlarının SK Belgelerinde artık 4.ncü kuşakta kalıp, 3 kuşaklık soy ağacında adları gözükmüyor olunca, belge sahibi köpek A-Kategorisine geçmiştir, SKB A-Kategorisidir.

 • FCI üyesi bir ülkeden, SK Belgesi ile birlikte gelen/ ithal edilen köpekler bu belgeler üzerindeki bilgi ile KIF Soy Kütüğüne “A-Kategorisi” ibaresi ile kaydedilirler. Bu köpeklere yeni SKB düzenlenmez. Köpekle birlikte gelen belgenin üzerinde uygun bir yere basılan kaşe ve imza ile köpeğin KIF Soy Kütük Nosu belirtilir ve  kayıt işlemi tamamlanır.
 • FCI tarafından tanınmamış köpek ırkları için hazırlanmış SKB’leri FCI logosu taşıyamaz ya da “FCI tarafından tanınmamış ırk” ibaresini taşımak zorundadır.
 • KIF Soy Kütüğüne kayıtlı köpeklerden doğan yavrular için, ancak gerekli prosedür anne ve baba köpeklerin sahipleri tarafından izlenmişse, KIF birer SKB düzenlenir.
 • Bir FCI Üyesi ülkeden gelmiş ve KIF Soy Kütüğüne, yukarıda tarif edildiği şekilde A-

   Kategorisi olarak kaydedilmiş köpeklerden doğan yavrular için, eğer anne ve babaları KIF ve KIF Üyesi Irk Derneğinin Üretim Yönetmeliği kriterlerince üretime uygun bulunup, üretilmelerine izin verilmişse, hazırlanacak SK Belgeleri üzerinde, anne ve babalarının SK Belgeleri üzerinde bulunan ve doğruluğu FCI ve menşei ülke kinoloji organizasyonu tarafından garanti edilen bilgiler de bulunur ve belge A-Kategorisinde düzenlenir.

 • Köpek bir avda , gezintide ya da evde , herhangi bir sebepten ölür veya kaybolursa köpek sahibi, köpeğin soy kütüğü belgesi ile birlikte KIF’a başvurarak durumu bir yazı ile bildirir. KIF söz konusu köpeğin öldüğünü belirten bir notu dosyasına ve bilgisayardaki veri depolarındaki klasörüne işler ve Soy Kütüğü Belgesinin iptal edildiğini ve iptalin sebebini ifade eden bir ibareyi Soy Kütüğü Belgesine koyar; ölen ya da kaybolan köpeğin sahibi isterse köpeğin SKB nin bir kopyasını alabilir.
 • Herhangi bir FCI üyesi ya da anlaşmalı üyesi,  kalıtsal bir hastalığa ya da tüzüğün 2. maddesinin aksine hatalara sahip bir köpeği veya FCI tarafından tanımlanan ırk kriterlerine uymayan bir köpeği soy kütüğüne (tekrar) kayıt etmeyi reddedebilir.
 • Ek olarak, FCI üyeleri ya da anlaşmalı üyeleri, eğer SKBnin yanlış hazırlandığını düşünüyorlarsa, ithal edilen bir köpeği hemen soy kütüklerine kayıt ya da tekrar kayıt etmeleri mecburiyetleri yoktur. Bu durumda, üye ya da anlaşmalı üyeler Export Pedigree’yi hazırlayan ülkenin kinoloji organizasyonuna SKB’ni kabul etmeme sebeplerini   açıklamalıdırlar.

 

7.3  SOY KÜTÜĞÜNE KAYITLI VE KIF VE İLAN EDİLMİŞ İSE İLGİLİ KIF ÜYESİ IRK

    DERNEĞİNİN ÜRETİM YÖNETMELİĞİNE UYAN ANNE-BABA KÖPEKLERDEN

    DOĞACAK YAVRULARA SOY KÜTÜK BELGESİ DÜZENLENEBİLMESİ İÇİN

    YAPILMASI GEREKENLER:

 

 • Dişi ve erkek köpeklerin çiftleştirilmeleri öncesi, her iki köpeğin de KIF Soy kütüğüne kayıtlı, bir Irk standardı Yarışması ya da ırk standardı değerlendirme organizasyonunda en az “İYİ” notunu almış ve diğer tüm üretim kriterlerini yerine getirmiş  olmaları gerekmektedir..Çiftleşecek köpeklerin sahipleri eşleşmeden önce KIF internet sitesinde bulunan ‘’eşleşme bildirim’’ formunu doldurarak ilgili ırk derneğine, ırkı temsil eden bir dernek bulunmadığı taktirde KIF merkez ofise göndererek çiftleştirme onay almakla yükümlüdürler.
 • Çiftleşme onayı alınan köpeklerin çiftleşmelerinden sonra köpek sahipleri ilgili ırk derneğinden, ırkı temsil eden dernek bulunmadığı taktirde KIF merkez ofisten bedeli karşılığında tedarik edilecek “Çiftleşme Anlaşması”nı doldurup, doğacak yavruların ne şekilde paylaşılacağını ifade eden şartları da yazdıktan sonra. karşılıklı imza etmelidirler.

 

 •  Çiftleşme Anlaşması” 4 kopyadan oluşur; bir kopya dişi köpek sahibinde, bir kopya erkek köpek sahibinde kalmalı, birer kopya da köpek sahiplerinden biri tarafından ayrı ayrı KIF ve varsa köpeklerin mensup oldukları ırkı temsil eden KIF Üyesi Derneğe iletilmelidir.
 • Erkek ve dişi köpek sahipleri köpeklerini KIF Soy Kütüğüne kaydettirmek ve daha sonra köpeklerini çiftleştirmeden önce “Çiftleşme Anlaşması”nı karşılıklı imzalayarak KIF’a iletmekle aşağıda belirtilen tüm şartları ve KIF ve üyesi köpek ırk derneğinin üretim Kuralları ve yönetmeliklerini kabul etmiş sayılırlar.
  • KIF, doğumu takip eden ilk hafta içinde, köpek sahibinin beyanı doğrultusunda bir “Kontrol Görevlisi”ni ilk “Batın Teyid Formu”nu doldurması için anne köpeğin bulunduğu yere gönderir.
  • “Batın Teyid Formu” eksiksiz doldurulmuş ve anne köpek sahibi tarafından imzalanmış olmalıdır. Batın teyid formunda mutlaka ırk belirtilmelidir.
  • İlk batın teyidi ve eşleşme anlaşması kontrolden hemen sonra köpek sahibi tarafından KIF’a yollanır.
  • İkinci “Batın Teyid Formu” yavrular 8.nci haftaları içinde iken, yine aynı Kontrol Görevlisinin anne ve yavruları ikinci ziyaretinde doldurulur, bu kez yavrulara kontrol görevlisinin gözetiminde, anne köpeğin sahibi tarafından temin edilecek bir veteriner tarafından birer mikro-çip takılır ve micro-çip barkodları “Batın Teyid Formu”na kaydedilir. Mikro-çip barkodları, birer tanesi yavruların sağlık karnelerine yapıştırldıktan sonra, arkalarına yavruların “Batın Teyid Formu”ndaki isimleri ve Kayıt No’ları yazılarak, KIF’a köpek sahibi tarafından yollanmalıdır.
  • “Kontrol Görevlisi” her iki ziyaretinde de anne köpek ve yavrularını tabii anne-yavru ilişkisi içinde görmeli, yavruların bu anneye ait olduğundan emin olmalıdır. Kontrol görevlisinin anne köpek ile yavruların ilişkisi sebebi ile yavruların anneye ait olup olmadığı konusunda bir tereddüdü olursa, durumu KIF’a rapor eder ve bu durumda yavruların anneye ait olduğunu KIF’ın yaptırtacağı bir DNA testi ile ispat etmek ve bu testin her türlü giderlerini karşılamak dişi köpek sahibinin yükümlülüğüdür.
  • Dişi köpek sahibi bu gibi şüpheli durumlarda DNA testini tüm giderleri yüklenerek yaptırmaz ise, KIF yavruları Soy Kütüğüne kaydetmez ve yavrular için bedeli ödenmiş olsa bile SKB düzenlemez. Dişi köpek sahibi tarafından KIF’a ödenmiş tüm bedeller KIF uhdesinde kalır ve irat kaydedilir.
  • Yavruların, SK Belgeleri dişi köpek sahibine ulaşmadan, anne altından alınmaları ve varsa yeni sahiplerine teslim edilmeleri yasaktır. Kayda alınan yavrular ancak, KIF tarafından düzenlenmiş olan ve üzerlerinde anne köpeğin sahibinin sahipleri olduğu belirtilen SKB, anne köpeğin sahibinin, belge sahibi yavruyu yeni sahibine devrettiğini kendi el yazısı ile yazıp, tarihi de belirterek imzalamasından sonra, bu belge ve yavruya ait performans defteri ile birlikte yeni sahiplerine teslim edilmelidirler. Tüm yavruların mikroçipleri MUTLAKA ikinci batın teyidinde takılmış olmalıdır.
  • Bu prosedürün hızlı ve eksiksiz gerçekleştirilebilmesi için, anne köpek sahibi de, yavrular 7.nci haftalarını tamamladıklarında, o yıl için yavru başına KIF Yönetim Kurulu’nca tespit edilip açıklanmış olan “Yavru Köpek Kayıt Bedeli”ni KIF banka ya da Posta Çeki Hesaplarından birine yatırmış olmalıdır. Bu şartı yerine getirmeyen anne köpek sahibi gecikmelerden KIF’ı sorumlu tutamaz; eğer yavruların SKB’leri eline ulaşmadan yavruları anne altından yeni sahiplerine teslim ederse, bu ya da başka bir dişi köpeğinin bir sonraki batınına ait yavrular KIF tarafından kayıt altına alınmaz ya da bu köpek sahibi veya üretici için işbu Yönerge ve diğer KIF Yönetmeliklerinde öngörülen cezalar uygulanır.
  • Cezalı dişi köpek sahibi, yavruların kayıt altına alınıp, her biri için normal prosedürün izlenerek birer SKB hazırlanmasını istiyorsa, normal “Yavru Köpek Kayıt Bedeli”nin 5 katı kayıt bedeli ödemek zorundadır.
  • Köpeğin bu resmi ismi, tüm yarışma , sınav ve sair gösterilerde kullanılır, ancak köpeğini üreticiden satın alan yeni sahibi, köpeğine günlük  hayatta kullanacağı “günlük” bir isim verebilir. Bu isim köpeğin Soy Kütüğü Belgesi üzerinde herhangi bir şekilde belirtilmez.
  • Yavrulara verilecek isimler, insanlar için kullanılan isimlerden olmamalıdır; insanlara ait isimlerin yavru köpeklere verilmesi yasaktır.
  • K.I.F eğer gerekli görürse köpeklere verilen isimleri reddeder ve üreticiden batındaki yavrulara yeni isim vermesini talep eder.
  • Yavru soy kütüğüne kaydedildiğinde , bir Soy Kütük No’su verilir ve bu  numara SKB’nin ön yüzünde ve soy ağacı sayfasında da bulunur. Bu numara üç bölümden oluşur. Baştaki KIF ibaresi köpeğin KIF Soy Kütüğüne kayıtlı olcuğunu, DD, DK, ES, YT gibi ifadeler mensup olduğu ırkı, en son sıradaki rakamlar da köpeğin mensup olduğu ırktan Soy Kütüğüne kayıtlı kaçıncı köpek olduğunu belirtir.

 

7.4 K.I.F’IN BİR BATIN YAVRUYU KABUL ETMEDİĞİNİ VE KAYIT ALTINA  

    ALMAYACAĞINI BEYAN EDEBİLECEĞİ DURUMLAR:

 

  • Anne ya da babadan biri ya da ikisinin de “KIF Üretim Yönetmeliği”nde tarif edilen şartları yerine getirmiyor olmaları,
  • Anne ya  da babanın  veya her ikisinin de sahibi disiplin cezası almış bulunmaları ve ceza süresinin tamamlanmamış olması.
  • Sahibi cezalı bir köpek başkasına kiralansa ya da satılsa bile ceza süresi bitmeden çiftleştirilemez, üretimde kullanılamaz,

 

7.5 ÇİFTLEŞMELERLE İLGİLİ OLARAK:

 

 • Sahipleri KIF Soy Kütüğüne kayıtlı köpeklerini üretmeye karar verdiklerinde, karşılıklı olarak KIF’dan tedarik edebilecekleri bir çiftleşme anlaşması imzalamalı, bunun birer kopyası kendilerinde kaldıktan sonra birer kopyasını da KIF ve köpeklerinin mensup olduğu ırk derneğine ulaştırmalıdırlar.
 • Geçmişi bilinmeyen köpek geçmişi bilinen bir köpekle çiftleştirilmek istendiğinde, geçmişi bilinmeyen köpeğin sahibi, köpeğinin B-Kategorisi Soy Kütüğü Belgesi sahibi olduğunu, diğer köpeğin sahibine bildirmeli ve o da bu durumu kabul ettiğini “KÖPEK ÇİFTLEŞME ANLAŞMASI”’na yazacağı bir notla ifade etmelidir. Erkek ve dişi köpeğin sahipleri damızlık köpeklerine ait hakları ile ilgili olarak anlaşmalarını çiftleşme gerçekleşmeden önce “Köpek Çiftleşme Anlaşması” üzerine yazılı olarak koymalıdırlar. Bu konudaki anlaşmazlıklar KIF’ı ilgilendirmez, bu anlaşmazlıklar hukuki konulardır ve bunlara hukuk platformunda çözüm bulunması gerekir. KIF bu konuda sadece üretilecek köpeklerin sağlıkları ve bu köpeklerin soyları ile ilgili Soy Kütüğünde bulunan bilgiler açısından konu ile ilgilidir.
 • KIF, köpek sahipleri arasında uygulamalar sebebi  ile  doğabilecek  anlaşmazlıkların çözümünden sorumlu değildir; bu konuda KIF ve Yetkilileri köpek sahiplerine ancak tavsiyelerde bulunabilir, ya da tamamen tarafsız kalır ve fikir beyan etmezler.
 • KIF, kendine bağlı derneklerin üyelerine, doğan batınlar ile ilgili bilgi verebilir ancak hiçbir suretle yavru alış-verişi / ticareti işine karışmaz.

 

 

 

 

 

 

 

8. ÜRETİCİ İSİMLERİNİN KORUNMASI

 

 • Üretici ismi için başvuracak köpek sahibi aynı ırka mensup ve ırk standartları değerlendirmesinden ‘’İYİ’’ notu almış en az  1 (Bir) adet dişi köpeğe sahip olmalıdır.
 • Üretici ismi talebini üretici FCI’a kendisi gönderemez, bu talep ancak KIF kanalı ile FCI’ye iletilebilir. Yani üretici, isim talebini KIF’a başvurarak bildirecek ve KIF’ta bu talebi derhal FCI’a iletecektir.
 • Üretici ismi ancak yapılan başvuru FCI tarafından cevaplanıp, ismin koruma altında olduğu teyit edilince kullanılmaya başlanabilir.
 • Bu işlem için üretici KIF’a, KIF Yönetim Kurulunca tespit ve kabul edilmiş olan ücreti ödemekle yükümlüdür.

 

Ancak, uluslararası platformda da aşağıdaki şartlar geçerlidir ve Türkiye’de KIF çatısı altında köpek üretmek isteyen üreticiler aşağıdaki şartları kabul edip uymak zorundadırlar:

 

 

1.  KIF, Uluslararası FCI Üretici İsmi Kayıt Defterine, yeni üretici isimlerinin kaydı için, FCI Genel Sekreterliğine başvurmalıdır. KIF sadece Türkiye de resmen ikamet eden üreticilerin almak istedikleri isimlerin kaydı için FCI’a başvurabilir. FCI ve KIF üretici isimlerinin birden fazla üretici tarafından paylaşılmasını, bu üreticiler arasında bu ismin paylaşılması şartlarını içeren bir anlaşma yapılmış ve KIF’a iletilmişse, kabul ederler.

2. KIF ve KIF Üyesi Irk Dernekleri diğer FCI Üyeleri ya da  Anlaşmalı Ortakları tarafından kayıt edilmiş bulunan üretici isimlerini tanımak zorundadırlar.

3. FCI, aynı üretici isminin iki aynı ya da farklı ülkelerde iki ayrı üretici tarafından kullanılmasını ya da herhangi bir ismin karışıklığa sebep olmasını engellemek  için, uluslararası kayıtları gayet sıkı kontrol altında tutar.

4.   Aşağıdaki  şartlar üretici isimlerinin uluslararası platformda kullanımını düzenler:

a)  Bir üreticiye tahsis edilen üretici ismi, bu üreticinin ismin kullanımdan vazgeçtiğini yazılı  olarak KIF’a ve KIF da FCI’a bildirene ya da ismi kaydettiren üreticinin vefatına kadar bu üreticiye aittir ve başka bir üretici tarafından, FCI ve KIF çatıları altında, kullanılamaz.

b) KIF Soy Kütüğüne kayıtlı köpeklereden doğan yavrular, üreticilerinin isimleri haricinde bir üretici ismini taşıyamazlar, böyle bir isimle KIF Soy Kütüğüne kaydedilemezler.

c)  Bir köpeğin ismi ve üretici ismi resmen kaydedildikten sonra        değiştirilemez.

d) Bir üretici, KIF ve FCI’a ürettiği farklı köpek ırkları için birden fazla üretici ismi kaydettiremez.

e)  Bir üreticiye tahsis edilen üretici ismi, bu üreticinin ismin kullanımdan vazgeçtiğini yazılı olarak KIF’a ve KIF da FCI bildirene ya da ismi kaydettiren üreticinin vefatına kadar bu üreticiye aittir ve başka bir üretici tarafından, FCI ve KIF çatıları altında, kullanılamaz..   KIF, üretici ismi sahibi üreticinin vefatından sonra, varisleri  arasında veraset hakların geçişiyle ilgili şartlar tam olarak oluştuysa, bu üretici isminin, murisin varisi bir üreticiye verilmesini onaylayabilir.

f) En az 18 yaşında olmaları kaydıyla, üretici ismi sahipleri, üretim kurumunun işletilmesine eşleri, çocukları ya da akrabalarını ortak olarak alabilirler. Bu durumda üretici isminin ilk sahibi üretimin temsilcisi olarak kalır.

g) İki ya da daha fazla kişi ortak üretim yapabilmeleri için, ortak bir üretici ismine başvurulmalıdır. Bu durumda yukardaki kurallar geçerlidir. FCI ve KIF ortaklığın oluşumundaki herhangi bir değişimden haberdar edilmelidirler.

h)  Her üretici, Türkiye’den başka bir ülkeye göç etmeden önce, seçtiği üretici  ismini    kaydettirdiği KIF’a bilgi vermek zorundadır.

i)  Bir üreticinin, üretici ismi kullanılmasını gerektiren şartlar, işbu KIF yönergesi ile belirlenmiştir.

k)  Bir ayrılık ya da boşanma sonrasında üretici çiftlik isminin kullanımı, o ismin

      bir önceki sahiplerinin, üretici ismini  kimin kullanabileceğini netleştirdikleri

      yasal anlaşmayı ve deklerasyonu gerçekleştirmeleri ile devam edebilir. Bu

      durumda üretici ismi, yeni sahipleri işbu KIF İç Tüzüğü ile belirlenen üretici ismi

      sahipliği şart ve kurallarına uyuyorlarsa, bunlar tarafından kullanılmaya başlanabilir.

  l)  KIF’a bir üretici ismi ile ilgili olarak bir şikayette bulunulursa, söz konusu 

      üretici ismi, KIF yetkili organ ya da komisyonu, şikayet konusunu inceleyip bu

      konuda bir karar verene kadar kullanılamaz.

m) Türkiye’de iki ya da daha fazla sayıda üretici ya da kopek sahibi, herhangi bir ortak

      üretime başlanmadan önce, gerçekleştirilmesi planlanan bu ortak çalışmada,    ortakların ortak çalışma neticesinde elde edilecek yavrulara ilişkin yetki, sorumluluk ve haklarını belirleyen bir yazılı anlaşma yapılıp bu anlaşmanın bir kopyası KIF’a iletildikten sonra ve ancak bu anlaşmada ortaklığı temsilen kimin ulusal ve uluslararası kural ve yönetmeliklerin uygulanması açısından KIF’a karşı tam sorumlu olduğunun belirtilmiş olması koşulu ile ortaklık anlaşması çerçevesinde çalışmaya başlayabilirler.

n) Yukarıda   tarif   edilen  koşullar   gerçekleştirilmeden,  KIF  bu   ortaklık çerçevesinde üretilecek yavru köpekleri, ortaklığın almak istediği üretici ismi ile, KIF kayıt koşullarını yerine getiriyor olsalar bile, Soy Kütüğüne kaydetmez.

o) FCI tarafından kaydedilmiş bir üretici ismi, sahibi şikayette bulunursa ve KIF tarafından ulusal düzeyde tanınmış bir üretici ismi, sadece isim benzerliği nedeniyle bile, FCI tarafından kabul edilmiş  bir üretici ismine zarar veriyorsa, FCI’ın isteği üzerine KIF tarafından iptal edilmek zorundadır.

p)  FCI tarafından köpek sahiplerine verilen üretici ismi, köpek sahiplerince üretilen yavrulara verilecek isimlerin başına veya sonuna ilave edilen ve üreticisinin kim olduğunu belirleyen bir İSİM HAKKINDAN / İSİM PATENTİNDEN ibarettir.
Bu isim hakkı kesinlikle Federasyonumuz veya FCI tarafından köpek sahiplerine veya üreticilere verilmiş bir üretim yapma izni, üretim yapma hakkı veya üreticilik

      onayı değildir  
Ticari amaçlı köpek üretim İzini vermek sadece
GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI'nın yetkisindedir
 

 

 

7

 

9. ÜRETİM AHLAKI

 

 • KIF çatısı altında gerçekleştirilecek köpek ırklarının üretimi ve gelişimi, uzun süreli amaçlara ve sağlam prensiplere dayalı olmalıdır. Bu nedenle  üretim genetik, hastalıklara, karakter bozukluklarına ve köpeklerin çalışma kapasitesinin azalmasına neden olmamalıdır.
 • Üretim, ırkın korunmasına ve tercihen genetik çeşitliliğinin arttırılmasına hizmet etmelidir.
 • Sadece işlevsel / fiziksel olarak sağlıklı ve ırk standartlarına “İYİ” değerlendirme notunu alabilecek kadar uygun olan köpekler üretimde kullanılabilir. 
 • Üreticiler, üretim için seçtikleri köpeklerin üretim için zihinsel ve fiziksel olarak uygun olup olmadığına doğru karar vermekle yükümlüdürler.
 • Üreticiler, üretim için kullanacakları hayvanların dengeli bir karaktere sahip ve iyi fiziksel durumda olduğundan da emin olmalıdırlar.  
 • Yavru köpekler, üreticilerinin velayetinde oldukları sürece, üreticileri onlara doğru şekilde sosyalleşebilmeleri için fiziksel ve zihinsel açılardan sağlıklı bir çevre sağladığından emin olmalıdır.

 

10.KIF’IN, SOY KÜTÜĞÜNE KAYDETTİRİLMEK İSTENEN KÖPEKLERİ KAYDETMEYİ REDDEBİLECEĞİ VEYA KAYITLI KÖPEKLERİN SOY KÜTÜĞÜ KAYITLARINI İPTAL EDEBİLECEĞİ DURUMLAR:

 

KIF aşağıda belirtilen durumlarda köpeklerin FCI tarafınadan kabul edilmiş bir ırka mensup olsalar bile, kaydetmeyi reddedebilir veya kayıtlı köpeklerin kayıtlarını iptal edebilir:

 • Köpek sahibi basın yayın kurumları ya da internet ortamında KIF ve / veya FCI aleyhine yazılı ya da sözlü beyan veya açıklamalarda bulunmuş ya da bulunuyor ve bu durum tesbit edilmiş ise,
 • Köpek sahibi daha önce KIF çatısı altında çalışmış ve yalan / yanlış beyanlarda bulunmuş, bu beyanlar ile kendisine haksız maddi veya manevi menfaatler sağlamış ve bu durum tespit edilip belgelenmiş ve kendisi ceza verilerek KIF çatısı altında faaliyetlerde bulunmaktan belli bir süre için ya da süresiz men edilmiş ise;
 • Köpek sahibi köpek dövüştürmüş, bir ya da köpeklerinin başkaları tarafından dövüştürülmesine izin vermiş, köpeğini dövüştüren(ler) hakkında suç duyurusunda bulunmamış, durumu bilmezden gelmiş ve bu tutumlarının tamamı ya da biri tespit edilmiş ve belgelenmiş ise,
 • Köpek sahibinin yukarıda sayılan ve tüm FCI Üyesi ülkelerde yasak olan bu faaliyetlerin bir ya da birkaçı sebebi ile FCI Üyesi başka bir ülkede, o ülkedeki FCI Üyesi kinoloji organizasyonu tarafından cezalandırılmış, kinolojik faaliyetlerden men edilmiş ise.

 

11. BAŞARI ÖDÜLLERİ 

 

Bir kinolojik organizasyonda, dağıtılacak başarı ödüllerine organizatör karar verir. Bu

ödüller sertifika, madalya, plaket, kupa ya da para ödülü olabilir.

Bir köpek, ulusal yada uluslararası güzellik şampiyonu ve iş sınavı şampiyonu olabileceği gibi sadece güzellik ya da iş sınavı şampiyonu da olabilir. Uluslararası yarışmalarda verilecek unvan ve adaylıklar için FCI tarafından hazırlanmış olan FCI Uluslararası Yarışma Yönetmeliği , ulusal yarışmalarda verilecek olan unvan ve adaylıklar için ‘’K.I.F Ulusal Irk Standartları Yarışmaları Yönetmeliği” geçerli olacaktır.

 

11.1 ULUSAL IRK STANDARTLARI / GÜZELLİK ŞAMPİYONLUĞU ŞARTLARI

 

KIF Soy Kütüğüne kayıtlı köpekler TÜRKİYE IRK STANDARTLARI ŞAMPİYONU (CHTR) ünvanını alabilmek için 3 (üç) ayrı hakemden en az 365 + 1 gün içinde 4 (dört) kez CAC-TR ünvanı VEYA  3 (üç) ayrı hakemden süre engeli olmadan 6 (altı) kez CAC-TR ünvanı almalıdır.

‘’Türkiye Irk Standartları Şampiyonu’’ CHTR ünvanı almış köpekler ‘’Türkiye Grand Şampiyonu’’ ünvanı alabilmek  için şampiyon sınıfta yarışarak 2(iki) farklı hakemden

3 (üç) CAC-TR almalıdırlar.

 

11.2 GENÇ (JUNIOR) ULUSAL IRK STANDARTLARI ŞAMPİYONLUĞU ŞARTLARI

 

İki farklı hakemden genç sınıfta yarıştığı süre içinde 3 kez JCAC-TR unvanı alan köpekler “TÜRKİYE GENÇ IRK STANDARTLARI ŞAMPİYONU” JCHTR unvanı almaya hak kazanırlar.

Türkiye Junior Şampiyonu (JCHTR) olan köpekler ayrıca 2 (iki) JCAC ünvanı daha aldıkları taktirde ‘’Türkiye Grand Junior Şampiyon’’ ünvanını kazanırlar.

 

 

               11.3 ULUSAL İŞ SINAVLARI / YARIŞMALARI ŞAMPİYONLARI

 

a. İş Sınavı yapmak zorunda olan ırklara mensup köpekler ise “TÜRKİYE ÇALIŞANKÖPEKLER ŞAMPİYONU” ünvanını alabilmek için, üç hakemden 365 gün içinde  4 kez CACT-TR unvanını almalıdırlar.

b.   “TÜRKİYE ÇALIŞAN KÖPEKLER ŞAMPİYONU” unvanı için CACIT ve

R-CACIT ünvanları da  geçerli sayılacaklardır.

c. Av köpekleri için, yıl içindeki yarışma/sınav sezonu sonunda en yüksek puanı alan köpekler Türkiye Şampiyonu ünvanı alırlar.Bununla ilgili, kural ve detaylar ‘’Mera Yarışmaları’’ yönergesinde detaylı olarak açıklanmıştır.

Ayrıca, bu ünvanı alabilmek için köpeğin en az bir ırk standardı değerlendirmesinde en az “İYİ” notunu almış olması gerekir.

 

11.4 TÜRKİYE ÜRETİM ŞAMPİYONLUĞU

 

Bir erkek köpek 3 (üç) farklı dişi ile ya da bir dişi  3 (üç) köpek farklı erkek ile  çiftleşip, her batından bir “IRK STANDARTLARI  ya da İŞ SINAVI ŞAMPİYONU” ya da “TÜRKİYE ÇALIŞAN KÖPEKLER ŞAMPİYONU” çıkarırsa, bu erkek/dişi köpek “TÜRKİYE ÜRETİM ŞAMPİYONU” unvanını elde eder.

11.5  TÜRKİYE GENEL ŞAMPİYONLUĞU

 

Yukarıdaki üç kategoride birer defa şampiyon ilan edilen köpek “TÜRKİYE GENEL ŞAMPİYONU” unvanını elde eder.

 

 

 

 

12.IRK STANDARTLARI, MERA VE İŞ / ÇALIŞMA

   YARIŞMALARI/ SINAVLARI KURAL VE   KAİDELERİ:

 

Türkiye’de KIF çatısı altında gerçekleştirilecek tüm ulusal yarışmalara ait kurallar, KIF Ulusal Irk Standartları Yarışmaları Yönetmeliği, Kontinental Fermalı Av Köpeği Irkları Mera Sınav ve Yarışmaları Yönetmeliği, İngiliz Fermalı Av Köpeği Irkları  Mera Sınav ve Yarışmaları Yönetmeliği ve Koruma ve Bekçi Köpeği Irkları İş / Çalışma Sınav ve Yarışmaları Yönetmeliği maddeleri ve kurallarına göre yapılır.

 

 

13. CEZALAR VE YAPTIRIMLAR

 

KIF, FCI Üyeleri ve Anlaşmalı Üyeleri tarafından kendisine bildirilen (hakemler, üreticiler, yarışmacılar gibi herhangi birine karşı) tüm kanuni olarak geçerli yaptırımları tanır ve FCI yönetimi altındaki tüm diğer ülkelerde de uygulanabilmeleri için diğer üye ve anlaşmaşlı üyelere bildirir.

 

14. YERLİ IRKLARIN FCI NEZDİNDE TÜRKİYE ADINA

    KAYDEDİLMESİ

 

Yeni kopek ırkları ancak FCI tarafından tanınabilir ve ancak FCI tarafından ırk olduğu kabul edilen kopek grupları dünya üzerinde FCI Üyeleri tarafından da ırk olarak kabul edilir. Tanıma ön ve kalıcı tanıma olmak üzere iki süreç içerir.

Yeni bir ırkın tanınma işlemleri (ön ya da kalıcı), FCI İç Tüzüğü’nde tarif edilmektedir ve FCI Genel Kururlu tarafından onaylandıktan sonra tamamlanmış olur..

.