Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu Tüzüğü

Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu Tüzüğü

KÖPEK IRKLARI VE KİNOLOJİ FEDERASYONU TÜZÜĞÜ

MADDE I – FEDERASYONUN ADI

Federasyonun adı “Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu” dur ve merkezi İstanbul’dur.

A. Federasyonun adı yazışmalarda, evraklarda, internette vs. yerlerde “KIF” ve/veya “K.I.F.” olarak anılabilecektir.

 

MADDE II – FEDERASYONUN LOGOSU

Federasyonun logosu bir daire oluşturacak biçimde üst ortada Federasyonun adı alt ortada federasyon adının kısaltması olan “KIF” sözcüğü ve dairenin içini dengeli şekilde dolduracak boyutta bir Kangal Çoban Köpeği kafası resminden oluşur.

 

MADDE III – KISALTMALAR

Merkezi Belçika’da bulunan Uluslararası Köpek Bilimleri / Kinoloji Federasyonu / “Federation Cynologique International”, bu tüzükte /aşağıda kısaca “FCI” olarak anılacaktır.

 

MADDE IV – FEDERASYONUN AMAÇLARI VE FAALİYET ALANLARI

1.​ Ülkemize ait olup, henüz uluslar arası ve ulusal düzeyde, FCI ve benzeri ve ya üyesi otoritelerin kabul edip öngördükleri ve tüm dünyada uygulanmakta olan bilimsel usul ve teknikler çerçevesinde ırk standartları tarif edilmemiş, ülkemize ait oldukları kabul edilmemiş bulunan ırkların, öncelikle FCI ve benzeri ya da üyesi otoritelerce varlıklarının kabul ve uluslar arası düzeyde Türk Ulusu adına tescillerinin sağlanması için gerekli olacak tüm çalışmaların gerçekleştirilmesi; gerektiğinde bu amaçla FCI ve benzeri ya da üyesi kuruluşlara üye olunması;

2.​ Yukarıda anılan yerli ırkların tanımları, ırk standartlarının hazırlanması ve tarihçeleri üzerine yapılacak tüm bilimsel araştırma ve çalışmaların en üst düzeyde gerçekleştirilmesinin sağlanması;

3.​ Ülkemize ait bu ırkların yanı sıra yurdumuzda mevcut ve FCI ve benzeri ve ya üyesi otoritelerce ırk standartları tarif edilip, tüm dünyada kabul edilmiş ve ait oldukları ülkeler adına tescil edilmiş bulunan tüm diğer köpek ırklarının üretim, yetiştirme, eğitim ve tanıtımlarının, FCI ve benzeri üyesi otoritelerce tarif edilerek, tüm dünyada uygulanmakta olan standartlarda gerçekleştirilmesinin sağlanması;

4.​ Tüm köpek ırklarının ülkemizde bozulmadan devamları ve sağlıklı gelişimleri için gerekli olacak her türlü bilimsel çalışma ve araştırmanın yapılması, yaptırılması ve bu konuda öncülük edilmesi;

5.​ Yurdumuzda tüm köpek ırklarının ıslahı ve ıslah çalışmalarına esas teşkil edecek soy kütüklerinin tesisi, soy kütüğü belgelerinin düzenlenmesi, kayıtların eksiksiz tutulası işlerinin köpek ırk derneklerince, FCI ve benzeri ya da üyesi otoritelerin öngördükleri standartlarda, gerçekleştirilmesinin sağlanması; ırk derneklerince gerçekleştirilecek tüm bu işlemlerin denetlenmesi ve onaylanması;

6.​ Yukarıda tarif edilen amaçlara en kısa sürede ulaşılabilmesi için, yurt dışında FCI ve benzeri ve ya üyesi otoritelerce organize edilen konferans, seminer, panel, uygulamalı çalışmalar ve sair eğitim programlarına katılmak; bu kabil konferans, seminer panel ve benzeri eğitim programlarının ülkemizde yaygınlaştırılmasının sağlanması;

7.​ FCI ve benzeri ya da üyesi otoritelerin öngördükleri standartlarda damızlık köpeklerin ülkemizde de yetiştirilmesinin sağlanması; ayrıca FCI’ca kabul edilmiş ve dünyada uygulanan ve uygulanacak olan tüm bilimsel üretim teknik ve yöntemlerinin ülkemizde de yaygınlaşarak kullanılmasının sağlanması;

8.​ Federasyona üye dernek üyeleri ve tüm vatandaşların sahip oldukları köpeklerin, ırklarına ait uluslar arası düzeyde, FCI ve benzeri ve ya üyesi otoritelerce de kabul edilmiş bilgi ve standartlara ulaşarak, köpekleri ile ilgili üretim, yetiştirme, eğitim ve sağlık uygulamaların ırk derneklerince denetlenmesinin sağlanması;

9.​ Tüm köpek ırklarının FCI ve benzeri ya da üyesi otoritelerce tarif ve kabul edilen standartlarda, uygun hizmet alanlarında ve doğru şekilde beslenmelerinin, yetiştirilmelerinin, bakılmalarının, üretilmelerinin, ayrıca neredeyse insanoğlunun dünya üzerinde var olduğu ilk günlerden beri insana son derece sadık bir tavır ile hizmet etmiş olan bu asil hayvanların ırk, cins ya da görünüşleri ne olursa olsun yurdumuzda bütün dünyada olduğu gibi herkesten hak ettikleri muameleyi görmeleri için bilgilendirilmesinin teşvik edilmesi / sağlanması;

10.​ Yurdumuzda mevcut tüm ırklara mensup ya da safkan olmayan köpeklere sahipleri ve ya tüm vatandaşlarca iyi muamele edilmesini, bu hayvanların dövüştürülerek bunlara eziyet edilmesi, insanlık dışı tavırlar ile muamele edilmesini önlemek üzere ülkemiz kanunları çerçevesinde her türlü yaptırım gerçekleştirilmesi; aynı amaçla halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için gerekli tüm çalışmaların yapılması;

11.​ Köpek ırklarının tüm özelliklerinin doğru anlaşılması ve tanınması için ırk derneklerinin yapacakları organizasyonların koordine edilmesine, derneklerin ortak çalışma planına / programına uygun davranmalarının sağlanması;

12.​ Ulusal yetiştirici, eğitimci, üretici ve köpek sahiplerinin ilgilerine konu olan köpek ırklarının tüm özelliklerini ile ilgili mevcut tüm bilgiye ulaşabilmeleri ve bu bilgiyi çalışmalarında hayata geçirebilmelerini sağlamak için gerekli pratik kinoloji, zootekni konulu seminer ve panel, uygulamalı eğitim çalışmaları ve köpek eğitimi seminerleri ve ayrıca FCI hakem seminerleri ve bunlara benzer eğitim programları organize etmek;

13.​ Amaçların gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek; sözleşmeli, iş akdine dayalı veya diğer yollarla temin edilen personel çalıştırmak ve bunların görevlerini yapabilmeleri için gerekli tüm giderleri karşılamak;

14.​ Amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, yetkili organlarca alınacak kararlar doğrultusunda sosyal, iktisadi, tesisler kurmak, işletmek, kuru bir tesisi kiralamak ve işletmesini kiraya vermek, lokal açmak, kiralamak ve ya işletmesini kiraya vermek; lokal, sosyal tesis ve ya iktisadi işletmeler için gerek gördüğü hallerde gayri menkul satın almak, kiralamak ve ya işletmesini kiraya vermek;

15.​ Genel Kurul kararıyla Federasyon gelirlerini arttırmak ve amaçları doğrultusunda kullanmak üzere, kanunlara göre iktisadi işletme kurmak, işletmek, bu işletmeyi kiraya vermek veya kurulu bir işletmeyi kiralayarak işletmek;

16.​ Yönetim Kurulu kararı ile ve gerekli izinler alınarak benzer amaçlı dernek ve ya vakıfla ayni ve ya nakdi maddi yardımda bulunmak ve bağış yapmak; bunlardan aynı şekilde ayni ve nakdi yardım ve bağış almak; yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek, yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak;

17.​ Amaçlarını gerçekleştirebilmek için yasalara uygun her türlü faaliyeti, ilgili mercilerden izin almak suretiyle yapmak;

18.​ Federasyon gelir ve giderlerinin daha düzenli tutulabilmesi ve takibinin yapılabilmesi içim mali müşavir ve ya muhasebecilere gelir ve giderler ile ilgili işlemlerin takibini yaptırmak, kısaca federasyonun muhasebesini yaptırmak ve bunların ücretlerini ödemek;

19.​ Amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, bir dokümantasyon merkezi ve bir kütüphane oluşturmak, çalışmalarını duyurmak ve yaygınlaştırmak için amaçlar doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelere dağıtılmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, bu amaçla yapılan çalışmalardan federasyona gelir sağlamak;

20.​ Federasyonun amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyacağı hallerde taşınır ve ya taşınmaz mallar satın almak, kiralamak ve bunlara artık ihtiyaç duyulmadığında satın alınmış bulunan bu malları satmak ya da kira kontratlarını fesih etmek;

21.​ Amaçların gerçekleştirilebilmesi için gerekli olması durumunda, dernek ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile bunların görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek;

22.​ Amaçları ile ilgili konularda ve kanunlar ile yasaklanmayan alanlarda diğer dernekler, vakıf ve ya sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşları ile ortak bir amacı gerçekleştirmek içi platformlar oluşturmak;

23.​ Federasyon, üye olmak üzere bulunduğu ve ortaklaşa çalışmalar yürüttüğü FCI tüzüğü ile belirlenmiş kuralları gereği, sadece üyesi bulunan kinoloji kurum, kuruluş ve ya dernekleri ve / ve ya bunlar ile imzalanmış oldukları bir anlaşma ve ya protokol çerçevesinde işbirliği içinde bulunan üçüncü kurum, kuruluş, derneklerin gerçekleştirecekleri yarışma ve sair organizasyonlar için FCI lisansı sahibi kinoloji hakemleri sağlayabilir / tayin edebilir.

 

MADDE V – ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

Fiil ehliyetine sahip, Federasyonun amaç ve ilkelerini benimseyerek söz konusu amaç ve ilkeler doğrultusunda çalışmayı kabul eden bütün derneklerin federasyona üye olma hakkı vardır. Yabancı derneklerin Federasyon’a üye olabilmeleri için mevzuatın öngördüğü koşulları haiz olmaları ve bu derneklerin Türkiye’de yerleşim yeri olması şarttır. Onursal üyelik için ikamet şartı aranmaz.

Üyelik Çeşitleri

1.​ Aday Üyelik

Aday üyelik Yönetim Kurulu tarafından Asil üyelik statüsü verilmeyen derneklerin Dernekler mevzuatındaki şartlar ile iş bu Federasyon Tüzüğünden öngörülmüş şartları sağlamaları halinde üç yıllık deneme süresince almış oldukları statüdür.

2.​ Asil Üyelik

Asil üyelik Yönetim Kurulu tarafından üye alımında doğrudan Asil üye olarak kabul edilen derneklere verilen veya üç yıllık deneme süresi sonunda dernekler mevzuatı ile iş bu Federasyon Tüzüğünde öngörülmüş şartları sağlayıp yönetim kurulu tarafından üyeliğe kabul edilen aday üye derneklere verilen statüdür. Asil üyeler seçme seçilme haklarına sahiptir.

Federasyon Asil üyeleri, federasyon kurucu dernekleri ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen tüzel kişiler olup bu tüzük değişikliğinden önce federasyon yönetim kurulu tarafından üye olarak kabul edilen derneklerin kazanılmış hakları saklıdır.

3.​ Onursal Üyelik

Federasyona maddi ve manevi yönden önemli destek sağlamış bulunanlara Federasyon Yönetim Kurulunca verilen üyeliktir.

Onursal üyelerin oy kullanma hakkı yoktur.

Üyelik İşlemleri

1.​ Federasyon başkanlığına yazılı olarak yapılacak olan üyelik başvurusu Federasyon yönetim kurulu tarafından başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde yapılacak bir toplantı ile üyenin kabul edilip edilmeyeceği veya kabul edilecekse Asil üyemi yoksa Aday üyemi olarak kabul edileceği karara bağlanıp ve sonuç yazılı olarak başvuran derneğe bildirilir. Başvurusu kabul edilen dernek federasyonca bu amaçla tutulan deftere "Asil üye" veya "Aday üye" olarak kaydedilir.

2.​ Federasyona aday üye olarak kabul edilen derneklerden, ‘’Federasyona Giriş Aidatı” ve. asil üyelerden alınan yıllık üye aidatı, aday üyelerden alınmaz.

3.​ Aday üyeler, Federasyonun İç Tüzük ve Yönetmeliği’ne uymak, asil üye olana kadar üyeliğin gerektirdiği bütün sorumlulukları yerine getirmek zorundadırlar. Bu kapsamda Federasyonun tüm faaliyetlerine katılabilirler.

4.​ Aday üyeler, Federasyonun Genel, Olağanüstü Genel ve Mali Genel kurullarında delegeleri ile temsil edilemezler. Temsilci delegelerin kurullarda oy kullanma ve söz hakkı yoktur. Bunun istisnası, aday üyelere Yönetim Kurulu kararıyla çalışma komisyonlarında da temsil hakkı verilmesidir.

5.​ Üç yıllık deneme süresi sona eren aday üyelerin, üyelik durumları üçüncü yılın sonunda ilgili aday üye derneğin Yönetim Kuruluna yapacağı yazılı başvuru sonucu Yönetim Kurulu tarafından yapılacak bir toplantı ile değerlendirilir. Yönetim Kurulunun asil üyelik ya da aday üye olarak devam kararı, bu amaçla tutulan üye kayıt defterine kaydedilir. Yönetim Kurulu’nun asil üyeliğin değerlendirilmesi hususundaki karar kesin olup, aday üyelerin, asil üyeliğe alınması hususundaki işbu kararlara itiraz hakkı bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu, aday üyenin durumunu tekrar değerlendirmek hakkını saklı tutar.

6.​ Yönetim Kurulu’nun aday üyenin, üyelik duruma ilişkin yapacağı toplantıda değerlendirmeye tabi tutacağı hususlar şunlardır:

a.​ Aday üye derneğe mensup yönetici ve üyelerin, üç yıllık deneme sürecinde Federasyonun düzenlediği aktivite, etkinlik ve sınavlara katılım oranı,

b.​ Aday üye derneğin üç yıllık deneme sürecinde düzenlediği aktivite ve etkinlikler,

c.​ Üç yıllık deneme sürecinde ilgili ırka mensup köpeklerin kayıtlarındaki artış oranı,

d.​ Üç yıllık deneme sürecinde ilgili ırka mensup köpeklerin batınlarındaki artış oranı.

 

MADDE VI – ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Federasyon tüzük hükümlerine, amaçlarına, temel ilkelerine aykırı davranış ve söylemlerde bulunup, tüzel kişilik olarak kendisini Federasyon’dan üstün veya Federasyon’un önünde öneme sahip bir konumda göstermeye çalışan söylemlerde bulunup sözü edilen bu tutum, davranış ve söylemlere tanıtım malzemeleri ve web-sitelerinde yayınlayan, yapılan 1 (bir) ikaz üzerine bu davranış, tutum ve söylemlerden vazgeçmeyip bunları yayınladığı yerde açıkça federasyon tüzel kişiliği ve federasyonun diğer üyelerinden özür dilememekte direnen, ve başkan, yönetim kurulu üyeleri ve üyelerinin Federasyon’un tüzel kişiliğini ve itibarını zedeleyecek tutum, eylem ve davranışlar içinde bulunan üye dernekler / kurumlar Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Yönetim Kurulu’nun üyelikten çıkarma kararına çıkarılan dernek ilk Federasyon Genel Kurulu’nda itiraz edebilir, ancak Genel Kurul kararı kesindir.

Herhangi bir üyenin Federasyondan çıkarılmasını gerektiren durumlar şunlardır:

1.​ Federasyon Tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2.​ Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3.​ Federasyon Yönetim Kurulu kararları istikametinde her yıl gerçekleştirmesi istenen sayıdaki kinoloji organizasyonunu gerçekleştirmemek, gerçekleştirilen etkinliklere davet edilmelerine karşın 1 (bir) yıl mazeretsiz katılmamak

4.​ Federasyon Yönetim Kurulu ve diğer organlarının alınan kararlara uymamak,

5.​ Federasyona üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

6.​ Federasyon tüzel kişiliğini ve itibarını zedeleyici tutum, davranış ve söylemlerde bulunmak bunları basın yayın organlarında yayınlamak, tanıtım malzemelerinde kullanmak ve 1 (bir) yazılı ikaza rağmen özür dilememek ve bu tavır, tutum ve söylemleri sürdürmekte direnmek,

7.​ T.C. Vatandaşlarının, dernek tüzüğüne uygun olmak kaydıyla, derneklerine üye olmak için yapacakları başvuruları reddetmek veya Federasyon üyesi derneklerinin üye olma şartlarını ağırlaştırarak derneğe üye olmak isteyen her T.C. Vatandaşının üye olabilmesini engellemeye / zorlaştırmaya çalışmak,

8.​ Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek.

Üye dernekler, yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde, Federasyon Disiplin Kurulu önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

 

MADDE VII – ÜYELİKTEN ÇIKMA

1.​ Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, Federasyondan çıkma hakkına sahiptir.

2.​ Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin federasyona olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

3.​ Federasyon’dan çıkan ve ya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve federasyon mal varlığında hak iddia edemez.

 

MADDE VIII – FEDERASYON ORGANLARI

Federasyonun organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Onur Kurulu ve Disiplin Kuruludur.

Yönetim Kurulu 7 (yedi) asil ve 7 yedek, Denetim Kurulu 3 (üç) asil ve 3 yedek, Onur Kurulu 2 (iki) asil ve 2 yedek ve Disiplin Kurulu da 3 (üç) asil ve 3 yedek üyeleri genel kurulca seçilirler.

A.​ GENEL KURUL

1.​ Genel Kurul, federasyona üye her bir derneğin kendi genel kurullarında, derneklerine üye kimseler arasından “Temsilci üye” olarak seçtikleri 4 er delegenin bizzat katımıyla yapılır.

2.​ Genel kurula dernekler tarafından Temsilci üye olarak seçilmiş kişiler haricinde başka hiçbir üye katılamaz.

3.​ Genel kurul 3 (üç) yılda bir Mart ayı içinde Federasyon Merkezinin bulunduğu İstanbul’da toplanır.

4.​ Genel Kurul toplantısı, en az on beş gün önceden; günü, yeri, saati ve gündemiyle, yasaya uygun olarak ilan edilir ve delegeler toplantıya çağrılır. Genel Kurul bir defadan çok geri bırakılamaz.

5.​ Genel Kurul, olağan ve olağanüstü toplantıya Yönetim Kurulu’nca çağrılır.

6.​ Genel Kurula, Federasyon üyesi dernekler adına katılacak delegeler, üye derneğin genel Kurulunca belirlenirler. Federasyon Üyesi Dernek Yönetim Kurulları Genel Kurul tarihinden en az 7 (yedi) gün önce 4 (dört) asil ve 2 (iki) yedek delege ismini Federasyona bildirmekle yükümlüdürler.

7. Federasyon Disiplin Kurulu tarafından hakkında bir yıl ve bir yıldan uzun süreli hak mahrumiyeti alan cezası verilmiş kişiler ceza aldıkları tarihten itibaren federasyonun hiçbir genel kuruluna delege olarak katılamayacak olup, söz konusu kişinin üye dernek tarafından delege listesinde "temsilci üye" olarak  (Asil ve/ veya yedek üye) gönderilmesi halinde Federasyon tarafından söz konusu durumu bildirir şekilde e-posta gönderilerek 7 gün lük ek süre içerisinde söz konusu kişinin yerine yeni bir delege bildirilmesi; aksi takdirde değişiklik hakkının kullanılamayacağı ihtar edilir.

a.​ GENEL KURULUN YÖNETİMİ

1. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere, bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki yazman açık oylama ile seçilir ve divan kurulu oluşturulur.

2. Toplantıyı Genel Kurul Başkanı, geçici yokluğunda, yardımcısı yönetir. Başkan yardımcısı ve yazmanlar, toplantı tutanağını düzenler ve Başkanla birlikte imzalar. Bütün tutanak ve belgeler, yeni Yönetim Kurulu'na teslim edilir.

b.​ GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Kurul Toplantısında, yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların görüşülmesi, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden gerçekleştirilir ve oylanır.

Genel Kurul aşağıdaki hususları görüşüp karara bağlar;

1. Organların seçimi,

2. Tüzüğün değiştirilmesi,

3. Yönetim ve Denetim Kurulları’nın raporlarının görüşülmesi,

4. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarının ibra edilmesi,

5. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü,

6. Gerekli taşınmaz malların satın alınması veya var olan taşınmaz malların satılması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

7. Uluslararası çalışmalar yapma, yurt dışındaki konfederasyon veya kuruluşlara katılma ya da bunlardan ayrılma ile ilgili kararlar genel kurulda hazır bulunanların üçte iki çoğunluğuyla alınır,

8. Federasyonun feshi

9. Yasaların ve tüzüğün genel kurula yüklediği diğer görevlerin yerine getirilmesi,

10. Federasyon Yönetim ve Denetim Kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarların tespit edilmesi.

11. Federasyonun konfederasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12. Federasyonun uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki federasyon ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

13. Federasyonun vakıf kurması,

14. Yönetim Kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

15. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

16. Genel Kurul, Federasyonun diğer organlarını denetler ve onları varsa, haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir,

17. Genel Kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Federasyonun en yetkili organı olarak, Federasyonun diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve bu organa ait yetkileri kullanır.

B. MALİ GENEL KURUL

1. Mali Genel Kurul da, Genel Kurul gibi Federasyona üye derneklerin Genel Kurullarınca tespit edilecek 4 asil ve 2 yedek üyeden oluşur.

2. Mali Genel Kurulda dernek temsilcisi delegelere Federasyonun bir önceki yıla ait muhasebesi ile ilgili bir rapor sunulur, varsa soruları Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve Muhasebe elemanlarınca cevaplanır.

3. Mali Genel Kurul Federasyonun bir önceki yıla ait hesaplarının bir oylama ile ibra edilmesi ile son bulur.

4. Mali Genel Kurul her yılın Mart ayı içinde Federasyon Yönetim Kurulunun belirleyeceği bir tarihte gerçekleştirilir.

5. Mali Genel Kurul Olağan Genel Kurulun yapıldığı yıllarda Olağan Genel Kurul ile aynı gün ve tarihte gerçekleştirilir.

 

MADDE IX – YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ

Yönetim Kurulu 7 (yedi) asil ve 7 yedek üyeleri genel kurulca seçilirler.

Genel Kurulca seçilen 7 (yedi) asil üyeden oluşan Yönetim Kurulu, Genel Kuruldan sonra yaptığı ilk toplantısında kendi içinden Başkanı, Asbaşkan(lar)ı, Genel Sekreteri, Saymanı (Muhasip Üye) ve üyeleri belirler.

Yönetim Kurulu tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman Başkan ya da bir Asbaşkan tarafından toplantıya çağırılabilir ve üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulu asil üyeliklerinde istifa veya başka sebepler ile boşalma olursa, yedek üyeler listede belirlenmiş bulunan sıraya göre Yönetim Kurulu tarafından göreve çağrılırlar.

A. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

1.​ Bütün çalışmaları tüzük çerçevesinde ve genel kurul kararlarına uygun biçimde yürütmek, genel kurul kararlarını yerine getirmek, federasyonu temsil etmek, bu amaçla üyelerinden bir veya birkaçını yetkilendirmek;

2.​ Özel ve tüzel kişilerle kamu kurum ve kuruluşları önünde gerekli görevleri yerine getirmek;

3.​ Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi ve çalışma raporunu hazırlayarak Genel Kurula sunmak;

4.​ Sosyal yardımları da içeren çeşitli konularda yönetmelikler hazırlamak ve bunları genel kurulu onayına sunmak;

5.​ Federasyon bütçesinin uygulanmasını sağlamak;

6.​ Federasyon Başkanının yokluğunda Başkan Yardımcısı yerine vekalet eder;

7.​ Federasyon'a üye kuruluşları ve bunların mevcut üyelerinin statülerini denetlemek ve karar vermek, Derneklerin tüm faaliyet ve uygulamalarının ilgili dernek/federasyon tüzük ve uluslararası FCI kurallarına ve temayüllerine uygun yapılıp yapılmadığını denetlemek, yeni üyelik başvurularını ve federasyondan ayrılma taleplerini inceleyerek karara bağlamak;

8.​ Federasyonun diğer kurullarının görüşlerini değerlendirerek karar almak.

9.​ Federasyonun Amaçları doğrultusunda Ulusal ve Uluslararası yarışma ve seminer gibi uygulamalar konularında katılım ve düzenleme ile ilgili kararlar almak, komisyonlar kurmak

 

MADDE X – DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ

1.​ Denetim Kurulu 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üye olarak genel kurulca seçilir

2.​ Denetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında görev bölüşümü yapar; Başkan, ve 2 üye belirlenir

3.​ Denetim Kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir.

4.​ Denetim Kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde, Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

A. DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Denetim kurulu, Federasyon tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Federasyon tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Federasyon tüzüğünde tespit ve tarif edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim Kurulu; gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırabilir.

 

MADDE XI - ONUR KURULU

Onur Kurulu, Genel Kurulca seçilen iki asil ve iki yedek üyeden oluşur. Kurul, ilk toplantısında görev bölümü yaparak, kendi arasında bir başkan ile bir yazman seçer.

Federasyonun amaçlarına ve onuruna aykırı tavır ve eylemlerde bulunan üye kuruluşlar hakkında tüzük gereğinin yapılması için görüşlerini Yönetim Kurulu' na bildirir.

Disiplin ve düzeni ile ilgili olarak Yönetim kurulunca getirilen konuları araştırır, karar alır. Aldığı karalarda disiplin cezası gerektiren haller var ise disiplin kuruluna bildirmek üzere yönetim kuruluna sunar.

Onur Belgesi verilmesi istenen üye dernekler ve bu derneklerin üyeleri ile ilgili olarak Yönetim Kuruluna öneride bulunur.

Onur Kurulu en az iki dönem Federasyon Başkanlığı yapanlara bu görevleri sona erdikten sonra Onursal başkanlık verilmesi ile ilgili kararını Federasyon Yönetim Kurulunun onayına sunar.

 

MADDE XII – DİSİPLİN KURULU

Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Kurul, Genel Kurul toplantısını izleyen 15 gün içinde yapacağı ilk toplantısında, Genel Kurulda seçilen Disiplin Kurulu üyeleri arasından bir başkan ve bir sekreter seçer.

Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından kendisine bildirilen konuları “Disiplin Kurulu Yönetmeliği“ uyarınca inceler ve sonuca bağlar. Sonucu Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu vasıtasıyla ilgililerle paylaşır.

 

MADDE XIII – FEDERASYON BAŞKANI

Genel Kurulda yapılan seçimle belirlenen Yönetim Kurulu, Genel Kuruldan sonra yaptığı ilk toplantısında kendi içinden Başkanı, Asbaşkan(lar)ı, Genel Sekreteri, Saymanı (Muhasip Üye) ve üyeleri belirler.

Federasyon Başkanı Federasyonu her konuda ve her yerde, tüm resmi, özel ve tüzel kişiliklere karşı temsil ve ilzam eder, Federasyonu temsilen her konuda yetkilidir.

Federasyon Başkanı Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Ölüm, istifa gibi sebepler ile Federasyon Başkanlığının boşalması halinde Asbaşkan veya Asbaşkanlardan Yönetim Kurulunca seçilecek olanı, ilk genel kurul ya da olağanüstü genel kurula kadar Başkanlığa vekalet eder.

 

MADDE XIV – FEDERASYON BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

Federasyon Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

1.​ Federasyon tüzel kişiliğini yurt içinde ve yurt dışında Federasyon Başkanı temsil eder. Yönetim kuruluna ve Federasyon bünyesinde kurulacak bütün komisyonlara başkanlık eder veya komisyon başkanlığı görevini yönetim kurulu üyelerinden birine devredebilir.

2.​ Federasyon adına basın toplantısı düzenlemek ve beyanatta bulunmak yetkisi Federasyon Başkanına aittir. Ancak Yönetim Kurulu kararına dayanmaksızın yaptığı basın toplantısı ve verdiği beyanattan şahsen sorumludur.

3.​ Genel Sekreter ile birlikte tüm yazışmaları, mali sekreter ile birlikte tüm muhasebe ve muamelat evrakını imza eder.

4.​ Kendisine iletilen Denetleme Kurulu raporunu ilk yönetim kurulu toplantısına sunar.

5.​ Federasyon adına yayın organlarının sahibidir.

6.​ Hizmetlerin yürütülmesinin gerektirdiği işbirliğini ve ortak unvanlı üyelerin yokluğunda görev dağıtım ve dengesini sağlar.

7.​ Federasyon Başkanı Yönetim Kurulu kararları ile belirlenen işleri yaptırmak, ikmal etmek için, V.U.K hükümlerine uygun şekilde belgelendirmek koşulu ile, harcamalar yapmaya yetkilidir. Yaptığı harcamalara ait belgeleri en kısa sürede muhasebeleştirilmek üzere Sayman’a (Muhasip Üye) teslim eder.

8.​ Federasyon Başkanı Federasyonu tüm resmi daireler, özel ve tüzel kişilikler, banka vs daireler önünde de temsil ve ilzam eder, bu daire, banka ve kişilikler nezdinde Federasyon adına her türlü işlem ve muamelatı yaptırmaya yetkilidir.

 

MADDE XV – FEDERASYON ASBAŞKANI

Genel Kurulda yapılan seçimle belirlenen Yönetim Kurulu Asil Üyelerinin Genel Kuruldan sonra yapacakları ilk toplantısında kendi içinden Başkanını seçtiği gibi, bir veya gerekli durumlarda iki Asbaşkan da seçer.

A.FEDERASYON ASBAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulu tarafından seçilen Asbaşkan ya da Asbaşkanların görevi Federasyon Başkanı’nın yokluğu halinde Başkanın bütün görevlerini üstlenmek ve yerine getirmek ve ayrıca Başkan ya da Yönetim Kurulu’nun kendilerinden isteyecekleri ilave görevleri de aksatmadan yerine getirerek Federasyonun işleyişini kolaylaştırmaktır.

 

MADDE XVI – FEDERASYON GENEL SEKRETERİ

Federasyon Genel Sekreteri de genel kuruldan sonra, genel kurulca seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu asil üyelerinin gerçekleştirdikleri ilk toplantıda Yönetim Kurulu üyelerinin yapacakları seçimle belirlenir.

A.FEDERESYON GENEL SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Sekreterin görevleri şunlardır:

1. Federasyon' un tüm yazışmalarını yardımcısıyla birlikte yürütmek.

2. Denetleme Kurulu raporunu ilk Yönetim Kurulu toplantısına sunmak.

3. Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlamak.

4. Hazırlanacak yayın organlarında sorumlu olarak görev almak.

 

MADDE XVII – DANIŞMA KURULLARI VE ÇALIŞMA VE ORGANİZASYON KOMİSYONLARI

Yönetim Kurulu gerek gördüğü hallerde aşağıda belirtilen ve bunların dışında kalan danışama kurulları ile çalışma ve organizasyon komisyonlarını kurup görevlendirebilir veya kaldırabilir.

Bu kurul ve komisyonlar şunlardır:

1.​ Dış İlişkiler Danışma Kurulu,

2.​ Sosyal işler Danışma Kurulu,

3.​ Hukuk İşleri Danışma Kurulu.

4.​ Kinoloji Danışma Kurulu,

5.​ Fermalı Av Köpeği Irkları Yarışma, Sınav ve Eğitim Komisyonları,

6.​ Yerli ırklar, İş köpekleri, Arama Kurtarma Köpekleri, Köpekli sporlar, Asistan ve Rehabilitasyon köpekleri, sınav ve eğitim komisyonları,

7.​ Ulusal ve Uluslararası Yarışma ve sınav Organizasyon Komisyonu.
 

MADDE XVIII – SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde Federasyon Başkanı tarafından Yönetim ve Denetleme Kurulları ile Federasyonun öteki organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba, anne adları, doğum yerleri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâh adresleri yerin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir.

 

MADDE XIX – FEDERASYON KARŞISINDA TARAF OLMAMAK

Federasyon Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, maddi olanak sağlanmasına ilişkin konularda Federasyon karşısında taraf olamazlar.

 

MADDE XX – FEDERASYONUN MAAŞ, YEVMİYE YA DA HARCIRAH ÖDEYECEĞİ GÖREVLİLER

Federasyon Başkanı, Asbaşkan(lar)ı ve diğer Yön. Kurulu üyeleri Federasyon için yapacakları yönetim iş ve hizmetleri karşılığında, kurul toplantılarına katıldıkları için hiçbir suretle veya ad altında Federasyondan bir maddi karşılık talep edemezler, etmemeyi taahhüt ederler.

Ancak Federasyonun Ekim 2010 tarihinden itibaren üyesi olduğu FCI kural ve yönetmelikleri gereği, Federasyon Yönetim Kurulunda görev almış bulunsalar bile tüm kinoloji hakemleri hakemlik yapmak üzere ikamet ettikleri yerleşim bölgesinden bir başka yere seyahat etmek zorunda olduklarında, VUK hükümlerine göre belgelenmek koşulu ile, ikamet bölgelerinden hakemlik yapmaları gereken yere kadar gidiş ve dönüş giderleri, buradaki iaşe ve barınma giderleri ile yevmiyeleri Federasyon tarafından kendilerine ödenir.

Federasyonun ayrıca, yine FCI kural ve yönetmelik maddeleri gereği, yurt dışından yarışma yönetmek ya da danışmanlık yapmak üzere davet edeceği tüm kinolog ve / veya kinoloji hakemlerinin, VUK hükümlerine göre belgelenmek koşulu ile, tüm havayolu, karayolu ya da deniz yolu giderleri, iaşe, barınma giderleri ve yevmiyeleri belge ya da gider pusulası karşılığında, bu kinolog danışman ya da kinoloji hakemlerine ödenir.

Federasyon ayrıca, uzun ya da kısa süreler için Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen çalışanlarına, kontratlarında belirtilen miktarlarda aylık maaş, yevmiye ya da yolluk ve harcırahları ile uzun süreli çalışmalarda çalışanlar için kanunen ödemek zorunda olduğu sigorta primleri ve vergilerini de öder.

 

MADDE XXI – FEDERASYONUN GELİRLERİ

Federasyon gelirleri şunlardır;

1.​ Federasyona üye olacak derneklerden giriş ödentisi olarak alınacak 100,00 TL giriş ödentisi, sonraki yıllarda tüm üye kuruluşlar 100,00 TL yıllık üyelik aidatı,

Bu miktarları arttırmaya ve eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

2.​ Ülke içinde veya dışında yapılacak etkinliklerden sağlanan gelirler,

3.​ Yayın gelirleri,

4.​ Yasa, yönetmelik ve kararnamelerinin federasyona tanıdığı hakların kullanılmasından elde edilen gelirler,

5.​ Bağış ve yardımlar,

6.​ Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile federasyona yaptıkları bağış ve yardımlar,

7.​ Şecere gelirleri,

8.​ Federasyonun amacını gerçekleştirmek için gelir temin etmek amacıyla giriştiği faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

9.​ Federasyon mal varlığından elde edilen gelirler,

10.​ Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

11.​ Diğer gelirler.

 

MADDE XXII - GELİR VE GİDERLERDE YÖNTEM

1.​ Federasyon gelirleri “Alındı belgesi” adı verilen bir belge ile toplanır. Bu belgeler, Yönetim Kurulu kararıyla ilgili yönetmelikteki (Dernekler Yönetmeliği) esaslara uygun biçimde bastırılır ve kontrol edilir. Alındı belgelerinin kullanımı da aynı Yönetmelik usulünce gerçekleştirilir.

2.​ Bastırılan alındı belgeleri federasyon tarafından gelir tahsil etme ile görevlendirilen ve buna ilişkin yetki belgesine sahip olan iki üye tarafından yetki süresi de belirtilecek şekilde kullanılır.

3.​ Toplanan gelirler ve diğer tüm federasyon paralarının federasyonun adı ve hesabına bir bankaya yatırılması zorunludur. Federasyonun bankadaki hesabından para çekilebilmesi ancak Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilmiş iki yetkili üyenin onayı ve imzasının olması halinde söz konusu olur.

4.​ Alındı belgesi ve defterler ile federasyonun gelirlerine ve harcamalarına ilişkin her türlü belge ve defterin beş yıl süre ile saklanması zorunludur.

 

MADDE XXIII - DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER

A -​ DEFTER TUTMA ESASLARI

Federasyon, işletme hesabı esasına göre defter tutar. Ancak, yıllık brüt gelirin 2006 yılı için 500 Bin TL' sini aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın Yönetim Kumlu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Federasyon, ticari işletme açması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca vergi usul kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

B - KAYIT USULÜ

Federasyon defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliği'nde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

B -​ TUTULACAK DEFTERLER

Federasyon için aşağıda yazılı defterler tutulur.

A.) İşletme hesabı esasına göre tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1- KARAR DEFTERİ: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2- ÜYE KAYIT DEFTERİ: Federasyona üye olarak giren tüzel kişilere ait bilgiler, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları da bu deftere işlenebilir.

3- EVRAK KAYIT DEFTERİ: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4- DEMİRBAŞ DEFTERİ: Federasyona ait demirbaşların edinilme tarihleri ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi, bu deftere işlenir.

5- İŞLETME HESABI DEFTERİ: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6- ALINDI BELGESİ KAYIT DEFTERİ: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

B) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1- (A) bendinin l, 2, 3 ve 6’ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-YEVMİYE DEFTERİ BÜYÜK DEFTER VE ENVANTER DEFTERİ: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan muhasebe sistemi uygulama genel tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 

MADDE XXIV - DEFTERLERİNİN TASDİKİ

Federasyon, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlanmadan önce İl Dernekler Müdürlüğüne veya Notere tasdik ettirir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

MADDE XXV – GELİR TABLOSU VE BİLANÇO DÜZENLENMESİ

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık / Dernekler Yönetmeliği Ek-l6'da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilânço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan muhasebe sistemi uygulama genel tebliğlerini esas alarak bilânço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

MADDE XXVI - FEDERASYON GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

A.​ GELİR VE GİDER BİLGİLERİ

Federasyon gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği Ek-l7'de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Federasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont hesap belgesi veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Federasyon giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94.üncü Maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği Ek-l3’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Federasyon tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği Ek l4’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği Ek-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi" ile kabul edilir.

B.​ ALINDI BELGELERİ

Federasyon gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği Ek 17’de gösterilen biçim ve ebatta) Yönetim Kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile Federasyon adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

C.​ YETKİ BELGESİ

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, Federasyon adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Dernekler Yönetmeliği’ne uygun şekilde hazırlanacak Yetki Belgesi Federasyon tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, Federasyon yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri usulüne uygun şekilde yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin Federasyon yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda yine Dernekler Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

D. GELİR VE GİDER BELGELERİNİN SAKLAMA SÜRESİ

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

MADDE XXVII - BEYANNAME VERİLMESİ

Federasyon, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarı ile sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği Ek-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” Federasyon Yönetim Kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde Federasyon Başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.
 

MADDE XXVIII - BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÛ

A.​ MÜLKİ AMİRLİĞE YAPILACAK BİLDİRİMLER VE GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, Yönetim ve Denetim Kurulları ile diğer organlara seçilen asil ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri mülki idare amirliğine verilir.

Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış Federasyon tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

Genel kurul sonuç bildirimi, Federasyon yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilecek olup, sonuç bildiriminin yapılmamasından federasyon yönetim kurulu başkanı sorumludur.

B.​ TAŞINMAZLARIN BİLDİRİLMESİ

Federasyonun edindiği taşınmazlar tapuya tescil tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde yönetmelikte bulunan (Dernekler Yönetmeliği Ek-26'da gösterilen Taşınmaz Mal Bildirimi) “Taşınmaz Mal Bildirimi” formunu doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

C.​ YURTDIŞINDAN YARDIM ALMA BİLDİRİMİ

Federasyon tarafından yurt dışındaki kişi, kurum ve/veya kuruluşlardan ayni ya da nakdi yardım alınacak olması halinde, yardımın alınmasından önce yönetmelikte düzenlenen (Demekler Yönetmeliği Ek-4'te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi”nin doldurularak mülki idare amirliğine bildirimde bulunulması gerekmektedir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmasından önce mülki idare amirliğine bildirimde bulunulması şartının yerine getirilmesi zorunludur.

D.​ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE BİRLİKTE YÜRÜTÜLEN ORTAK PROJELERLE İLGİLİ BİLDİRİM

Federasyon görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği Ek-23 de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

E.​ DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ

Federasyon adresinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği Ek-24`de belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi” genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği Ek-25”te belirtilen) “Federasyon Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. Federasyon tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, Genel Kurul Sonuç Bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

MADDE XXIX - FEDERASYONUN İÇ DENETİMİ

Federasyonda Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetlenebileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa Federasyonun denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
 

MADDE XXX - FEDERASYONUN BORÇLANMA USULLERİ

Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Federasyonun gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Federasyonu ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

MADDE XXXI - TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.

Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

MADDE XXXII - FEDERASYON FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Genel Kurul, her zaman Federasyon feshine karar verebilir. Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür, Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

A.TASFİYE İŞLEMLERİ

Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, Federasyon para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı ve ya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde Federasyon adına “Tasfiye Halinde Köpek lrkları ve kinoloji Federasyonu” ibaresi kullanılır. Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak Federasyon para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce federasyon hesaplarını inceler. İnceleme esnasında Federasyona ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında Federasyon alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Federasyon alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurulda eşit olarak üye derneklere devredilir. Genel Kurulda, devredilecek yer belirlenmemiş de olsa yine eşit olarak üye derneklere devredilir.

Tasfiye ye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Federasyon para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile federasyon merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Federasyonun defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

MADDE XXXIII - HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Demekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Ümit ÖZKANAL

Agnieszka ONUK

Cevdet DURU

Bülent MUTLU

Ulaş SARIHAN

Nazile PAKETOĞLU ÖZBAY

Nuri ÖNEL